• سجاد پیربوداقی

  • استادیار
  • گروه عمران
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

مقالات ژورنال (5)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • سجاد پیربوداقی
  • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه عمران
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1- دکترای تخصصی PhD، مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی،دانشگاه تبریز، 1396.

2- کارشناسی ارشد، مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی،دانشگاه تبریز، 1390.

3- کارشناسی، مهندسی عمران - عمران،دانشگاه ارومیه، 1388.

مقالات ژورنال (5)


1-S. Pirboudaghi, R.Tarinejad, M. T. Alami, Damage Detection Based on System Identification of Concrete Dams using a XFEM-WT Coupled Procedure,Journal of Vibration and Control (JVC), 2018, https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1077546317722428.

2-سجاد پیربوداقی، رضا تاری نژاد، محمد تقی اعلمی، شناسایی دو بعدی ترک خوردگی لرزه ای سد بتنی وزنی بر مبنای روش المان محدود توسعه یافته و تبدیل موجک،مجله مهندسی مکانیک مدرس، 1395، https://mme.modares.ac.ir/browse.php?a_id=1430&sid=15&slc_lang=fa.

3-سجاد پیربوداقی، رضا تاری نژاد، محمد تقی اعلمی، شناسایی آسیب بر مبنای شناسایی سیستم سد بتنی دوقوسی با استفاده از اجزای چسبنده ترک توسعه یافته و تبدیل موجک،مجله مهندسی مکانیک مدرس، 1395، https://mme.modares.ac.ir/article-15-6197-fa.html.

4-S. Pirboudaghi, R.Tarinejad, Legendre Spectral Element Method for Seismic Analysis of Dam-Reservoir Interaction,International Journal of Civil Engineering (IJCE), 2015, http://www.iust.ac.ir/ijce//article-1-808-en.html&sw=Interaction.

5-رضا تاری نژاد، سجاد پیربوداقی، تحلیل دینامیکی اندرکنش سد و مخزن به روش اویلر- لاگرانژی با در نظر گرفتن لایه کاملاً سازگار (PML) در مرز انتشاری مخزن،نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 1393، 44(1) پیاپی 74: 13-24.

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)


1-سجاد پیربوداقی، مسعود دانش، مدلسازی عددی گسترش ترک دینامیکی سد بتنی وزنی به روش XFEM و جرم افزوده،نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، 1401.

2-سجاد پیربوداقی، امین ایرجی، بررسی عددی عوامل موثر بر تراوش در سدهای سنگریزه ای و مقایسه نتایج با داده های ابزار دقیق،نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری ایران، 1400.

3-پیربوداقی، س.، تاری نژاد، ر. و اعلمی م. ت، پایش سلامت سد بتنی با استفاده از بررسی تغییرات زمان - فرکانسی و مدل عددی خرابی،دهمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1396.

4-پیربوداقی، س.، تاری نژاد، ر. و اعلمی م. ت، ارزیابی خرابی لرزه ای سد بتنی دوقوسی با استفاده از روش المان محدود توسعه یافته و مدل ترک چسبنده بتن (مطالعه موردی: سد کارون III)،پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، قزوین، 1395.

5-آشوری، م.، ارجمندی، ح.، پیربوداقی، س.، و قمشی، م.، پیش بینی ارتفاع غوطه وری جریان غلیظ با استفاده از مدل تلاطمیRNG و شبکه های عصبی،دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، 1394.

6-رضا تاری نژاد، سجاد پیربوداقی، تحلیل اندرکنش دینامیکی سد و مخزن با استفاده از روش اجزاء محدود طیفی،دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، 1394.

7-حسن زاده، ی.، خلیل زاده، ق. و پیربوداقی، س.، بررسی شرایط رخداد پدیده کاویتاسیون در سرریز سد آغ چای به روش عددی،چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه زاهدان، سیستان و بلوچستان، 1394.

8-امین فر، م. ح.، پیربوداقی، س.، رضوان صفا، م.ر. و احمدی، م. ح.، تحلیل و بررسی عددی تراوش سدهای خاکی آسیب دیده و ارائه راهکارهای کاهش نشت (مطالعه موردی: سد قیصرق)،سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تبریز، تبریز، 1393.

9-پیربوداقی، س.، عبدالله پور، م. و احمدی، م. ح، کنترل و بررسی پایداری سدهای خاکی آسیب دیده و مقایسه با مشاهدات صحرایی (مطالعه موردی: سد قیصرق)،پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر ایران، دانشگاه ارومیه، ارومیه، 1393.

10-احمدی، م. ح.، فرزین، س. و پیربوداقی، س، استفاده از ابزار مدلسازی پویا به منظور بررسی تخصیص منابع آب سدها (مطالعه موردی: سد گوهرکوه)،پنجمين کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1392.

11-R. Tarinejad, S. Pirboudaghi, Dynamic analysis of a concrete dam by Spectral finite element method,9-th International Congress on Civil Engineering, Isfahan, Iran, 2012.

12-R. Tarinejad, S. Pirboudaghi, Spectral element method for acoustic wave problems,1-st International Conference on Acoustics and Vibration, 2011.