لیست سایت های اعضا هیئت علمی �������������� ������ �� ������������ ������-�������� ���������� >>> (5)

1- امین ایرجی
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/aminiraji
2- سجاد پیربوداقی
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/sajjadpirboudaghi
3- مریم خضرلو
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/mkhezerlou
4- مسعود دانش
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/m.danesh
5- میثم جلیل خانی
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/mjalilkhani