لیست سایت های اعضا هیئت علمی �������������� ������ �� ������������ ������-�������� ������ >>> (4)

1- جواد مرسلی
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/jmorsali
2- صابر بهکامی
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/sbehkami
3- قنبر آذرنیا
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/g.azarnia
4- محمد راثی
مربی
https://faculty.uut.ac.ir/mrasi