لیست سایت های اعضا هیئت علمی �������������� ������ �� ������������ ������-�������� ������������ >>> (4)

1- رضا فتح الهی
مربی
https://faculty.uut.ac.ir/r.fatollahi
2- فرزاد محمدخانی
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/farzadmohammadkhani
3- مصطفی حسنلو
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/m.hasanlou
4- مینا قنبری (قوشچی)
دانشیار
https://faculty.uut.ac.ir/m.ghanbari