لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده انرژی های تجدیدپذیر-گروه شیمی >>> (1)

1- فرشاد خیری
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/dr_kheiri