• فاطمه بهادری

  • دانشیار
  • گروه مهندسی شیمی
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

مقالات ژورنال (34)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (19)

پایان نامه ها (14)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • فاطمه بهادری
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی شیمی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1- B.Sc. In Chemical Engineering, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Ardabil, Iran, 2001-2005..

2- M.Sc. In Chemical Engineering, University of Sistan & Baluchestan, Zahedan, Sistan & Baluchestan, Iran, 2005-2007..

3- p.h.D. In Chemical Engineering, AmirKabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Tehran, Iran, 2007-2012..

مقالات ژورنال (34)


1-Hamid Javan-Bari, Reza Rafiee, Fatemeh Bahadori, Simulation and multi-objective optimization of liquid hydrocarbons production by coupling Blast-Furnace Gas with Coke-Oven Gas of steelwork,Clean Technologies and Environmental Policy, 2023.

2-Rasul Karamlu, Fatemeh Bahadori, Enhancing the production of liquid hydrocarbons by coupling blast furnace gas (BFG) of steelwork with syngas in the GTL process ,Petroleum science and technology, 2023.

3-Rasul Karamlu, Fatemeh Bahadori, Enhancing the production of liquid hydrocarbons by coupling blast furnace gas (BFG) of steelwork with syngas in the GTL process ,Petroleum science and technology, 2023.

4-Fatemeh Bahadori, Simulation of pollutants dispersion by a stack: a case study,Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 2023.

5-Arian Behravesh, Fatemeh Bahadori, Simulation of Synthesis Gas Production by Ethanol Reforming.

6-Milad Ahmadi, Fatemeh Bahadori, CO2 utilization for the production of liquid hydrocarbons by coupled steam and dry reforming of bioethanol ,Energy Sources, Part A Recovery Utilization and Environmental Effects.

7-Sara Modarresi-Motlagh, Fatemeh Bahadori, Mohammad Ghadiri, Arash Afghan, Enhancing Fenton-like Oxidation of Crystal Violet over Fe/ ZSM-5 in a Plug Flow Reactor ,Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 2021.

8-Soheil Faraji, Fatemeh Bahadori, On the importance of the combustion process aiming pollutants emissions,Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 2020.

9-Fatemeh Bahadori, Ehsan Khorshidi, Evaluation of pollutants and greenhouse emissions using gasoline-ethanol blends in gasoline engines ,Journal of Modeling in Engineering, 1398,.

10-Farzin H. Vazifehshenas, Fatemeh Bahadori, Investigation of Soret effect on drug delivery in a tumor without necrotic core,Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers , 2019.

11-Fatemeh Bahadori, Mehran Nalband Oshnuie, Exergy analysis of indirect dimethyl ether production process, Sustainable Energy Technologies and Assessments ,Sustainable Energy Technologies and Assessments , 2019.

12-Ahmad Taghizadeh Damanabi, Fatemeh Bahadori, A new approach for hydrogen production in Claus sulfur recovery process,Journal of sulfur chemistry, 2018.

13-Bizhan Mehrvarz, Fatemeh Bahadori, Saeed Zolfaghari Moghaddam, Heat transfer enhancement in distribution transformers using TiO2 nanoparticles,Advanced Powder Technology , 2018.

14-Sima Rezvantalab, Fatemeh Bahadori, Morteza Yousefzadeh, , , , Investigation of heat exchanger failure in C2+ recovery unit of a gas refinery,Theoretical Foundations of Chemical Engineering, 2018.

15-Ahmad Taghizadeh Damanabi, Fatemeh Bahadori, Exergy analysis of ethylbenzene dehydrogenation to styrene monomer,Energy & Environment, 2018.

16-Fatemeh Bahadori, Najibeh Alizadeh, Majid Hajyhosseinloo, Investigation of stenosis effects on wall shear stress,نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران, 1396.

17-K. Ghasemzadeh, R. Zeynali, F. Bahadori, A. Basile, CFD analysis of Pd-Ag membrane reactor performance during ethylbenzene dehydrogenation process,International Journal of Hydrogen Energy, 2017.

18-Narmin Esmaeili, Fatemeh Bahadori, Simulation of CO2 capture by aqueous solution of ammonia in shallow bubble column reactor,Rendiconti Lincei, 2017.

19-Ahmad Taghizadeh Damanabi, Fatemeh Bahadori, Improving GTL process by CO2 utilization in tri-reforming reactor and application of membranes in Fisher Tropsch reactor,Journal of CO2 Utilization, 2017.

20-Fatemeh Bahadori, Alireza Azizi, Kamran Ghasemzadeh, Reduction of Catalyst Deactivation Effects on Styrene Monomer Production in Multistage Radial Fixed Bed Reactor,Journal of flow chemistry, 2016.

21-Fatemeh Bahadori, Ali Mohammadnejad,, Investigation of Temperature Effects on the Salt Penetration in Groundwater,Asian Journal of Water, Environment and Pollution, 2016.

22-Ahmad Taghizadeh Damanabi, Fatemeh Bahadori, Oil spill cleanup by atmospheric distillation,PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2016.

23-Fatemeh Bahadori, Shahin Nasiri, Feasibility analysis for installation of wind power plant in Iran: a case study,International Journal of Power and Energy Systems, 2016, 35: 4, 149-153.

24-Sima Rezvantalab, Fatemeh Bahadori, Application of Natural Zeolites on Wastewater Treatment,Progress in Agricultural Engineering Sciences , 2015.

25-Hossein Taherifar, Sima Rezvantalab, Fatemeh Bahadori, Omid Sadrzadeh Khoei, Treatments of reverse osmosis concentrate using natural zeolites Journal of water and land development,JOURNAL OF WATER AND LAND DEVELOPMENT, 2015.

26-Fatemeh Bahadori, Khadijeh Mirza, Alireza Behroozsarand, Sima Rezvantalab, INVESTIGATION OF POROSITY EFFECTS IN THE EMISSION OF POLLUTANTS IN POROUS BURNERS,Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 2015, 50, 2, 171-175. .

27-Bahadori Fatemeh, Sima Rezvantalab, VISCOSITY VARIATION EFFECTS ON HEAT TRANSFER AND FLUID FLOW THROUGH TWO-LAYERED POROUS MEDIA,Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 2015.

28- Fatemeh Bahadori, Khadijeh Mirza, Alireza Behroozsarand, Sima Rezvantalab, Porosity effects in flame length of the porous burners,Iranian Journal of Health, Safety & Environment, 2014.

29-Fatemeh Bahadori, Sima Rezvantalab, EFFECTS OF TEMPERATURE AND CONCENTRATION DEPENDENT VISCOSITY ON ONSET OF CONVECTION IN POROUS MEDIA,Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 2014.

30-F. Bahadori, F. Rashidi, Analytical Solution of Thermo-Diffusion and Diffusion-Thermo Effects on Heat and Mass Transfer in a Composite Porous Media,Contemporary Engineering Sciences, 2012.

31-F. Bahadori, F. Rashidi, CFD Simulation of Temperature Dependent Viscosity under Free Convection through Two-Layered Porous Media,Contemporary Engineering Sciences, 2012.

32-.

33-F. Bahadori, F. Rashidi, Simulation of free convection through two-layered porous media with temperature dependent viscosity ,Petroleum Science and Technology, 2010.

34-F.Bahadori, R.Rahimi , Simulation of sparger in the design of shallow bubble column reactors" ,Chem. Eng. & Tech., 2007.

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (19)


1-Erfan Esmaeili, Fatemeh Bahadori, مروری بر فرآیند تولید پروپیلن کربنات و روش های آن ,پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی, 1400/12/15.

2-Ali Maleki, Fatemeh Bahadori, مروری بر روشهای تولید دی متیل کربنات ,پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی, 1400/12/15.

3-فاطمه بهادری، فرزین حسن وظیفه شناس، مجید حاجی حسینلو, بررسی اثر ترمودیفیوژن بر جذب دارو در سلولهای سرطانی، پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران,دانشگاه تهران, 1393.

4-فاطمه بهادری، شاهین نصیری، سیما رضوان طلب , امکان سنجی احداث نیروگاه بادی در شهر ارومیه، پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران,دانشگاه تهران, 1393.

5-F. Bahadori, F. Rashidi,, Simulation of heat transfer over a flat plate with starting unheated length using CFD.,The 11th Mediterranean Congress of Chemical Engineering - Barcelona, Spain, 2008.

6-.

7-میلاد احمدی، فاطمه بهادری, کاربردهای اتانول به عنوان منبع تولید گاز سنتز,چهارمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE، همدان, 1398.

8-رسول کرملو، فاطمه بهادری, شبیه سازی بازیابی گازهای فلر صنعت فولاد جهت تولید بنزین,ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی، تهران, 1398.

9-سارا مدرسی مطلق، فاطمه بهادری، محمد قدیری، آرش افغان, شبیه سازی فرایند فنتون برای حذف کریستال وایلت با استفاده از آهن بار گذاری شده در ZSM-5، ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در,شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی، تهران, 1398.

10-Habib Jalili, Fatemeh Bahadori, Controlling methods of the Methanogens in Microbial Electrolysis Cells,پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی, August 2018.

11-Mehrdad Najafi, Fatemeh Bahadori, Investigation of hydrogen recovery during methanol dehydrogenation to methyl formate process using Pd-Ag membrane,4th international conference on recent innovations in chemistry and chemical engineering, July, 2017.

12-Fatemeh Bahadori, Saber Kiani, Investigation of curvature effects on heat transfer in helical shell and tube heat exchangers,4th international conference on recent innovations in chemistry and chemical engineering, July, 2017.

13-Narmin Esmaeili, Fatemeh Bahadori, Investigation of mass transfer effects on CO2 capture by aqueous solution of ammonia,4th international conference of oil, gas and petrochemical, 8-9/5/2017, Tehran University.

14-حبیب جلیلی، فاطمه بهادری، حمیدرضا خوش تراش, تولید هیدروژن با استفاده از پیل های الکترولیز میکروبی، ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی - .,ایتک، 26-25 ژانویه 2017، دانشگاه تهران.

15-Fatemeh Bahadori, Mehrdad Najafi, Hydrogen, a green and renewable energy resource, sixth international conference, Emerging Trends in Energy Conservation,ETEC 2017, 25-26 January, Tehran University..

16-Fatemeh Bahadori, Mehrdad Najafi, Hydrogen, a green and renewable energy resource, sixth international conference, Emerging Trends in Energy Conservation,ETEC 2017, 25-26 January, Tehran University..

17-Mehrdad Najafi, Fatemeh Bahadori, Hydrogen production in methanol dehydrogenation to methyl formate process, sixth international conference,Emerging Trends in Energy Conservation, ETEC 2017, 25-26 January, Tehran University, 2017.

18-Ahmad Taghizadeh Damanabi, Fatemeh Bahadori, Simulation of natural gas dehydration process using membrane,12th international conference on membrane science and technology (MST 2015), 1-3 November 2015..

19-نرمین اسمعیلی، فاطمه بهادري, مروري بر راکتورهاي حبابی و روابط حاکم بر آن، سومین همایش بین الملی نفت، گاز و پتروشیمی ,دانشگاه شهید بهشتی, 2015.

پایان نامه ها (14)


1-Ali Maleki, Simulation of Dimethyl carbonate production process ,Urmia University of Technology, 2022.

2-آرین بهروش, شبیه سازی تولید گاز سنتز با استفاده از ریفورمینگ اتانول,دانشگاه صنعتی ارومیه, ۱۳۹۹/۱۱/۲۹.

3-حمید جوان باری, شبیه سازی تولید بنزین از گاز کوره کک صنعت فولاد,دانشگاه صنعتی ارومیه, ۱۳۹۹/۱۱/۲۰.

4-میلاد احمدی, شبیه سازی تولید هیدروکربن های مایع با استفاده از ریفورمینگ اتانول,دانشگاه صنعتی ارومیه, ۱۳۹۹/۰۴/۲۳.

5-رسول کرملو, شبیه سازی تولید هیدروکربن های مایع از گاز کوره ی انفجاری کارخانه ی فولاد,دانشگاه صنعتی ارومیه, ۱۳۹۸/۱۱/۲۸.

6-سارا مدرسی, شبیه سازی فرآیند اکسیداسیون فنتون برای حذف کریستال وایولت با استفاده از آهن بارگذاری شده در ZSM-5,دانشگاه صنعتی ارومیه, ۱۳۹۸/۰۸/۲۶.

7-سهیل فرجی, بهینه سازی مشعل های کوره حرارتی به منظور بهبود فرایند احتراق,دانشگاه صنعتی ارومیه, ۱۳۹۶/۱۲/۱۵.

8-بیژن مهرورز, مقایسه عملکرد و آلایندگی موتور خودرو در دو حالت تنفس طبیعی و توربوشارژر,دانشگاه صنعتی ارومیه, ۱۳۹۴/۰۷/۰۵.

9-کاووس کریم زادگان, مقایسه عملکرد و آلایندگی موتور خودرو در دو حالت تنفس طبیعی و توربوشارژر,دانشگاه صنعتی ارومیه, ۱۳۹۴/۰۷/۰۵.

10-علیرضا عزیزی, مدل سازی و تحلیل ریاضی واکنش دی هیدروژناسیون اتیل بنزن به استایرین منومر در راکتورهای شعاعی و آدیاباتیک,دانشگاه صنعتی ارومیه, ۱۳۹۴/۰۹/۰۹.

11-نرمین اسمعیلی, مدلسازی اثر توزیع کننده بر روی جذب دی اکسید کربن در محلول آبی آمین در راکتورهای حبابی,دانشگاه صنعتی ارومیه, ۱۳۹۵/۱۲/۱۸.

12-فرزین حسن وظیفه شناس, بررسی اثر ترمودیفیوژن بر جذب دارو در تومور‌ها,دانشگاه صنعتی ارومیه, ۱۳۹۴/۱۱/۱۴.

13-Engineering mathematics.

14-Mass transfer.