• آرش رحمانی رضاییه

  • دانشیار
  • گروه مهندسی مکانیک
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

مقالات ژورنال (21)

پروژه های تحقیقاتی (3)

اختراع ها و امتیازهای معنوی (3)

دروس تدریس شده (9)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • آرش رحمانی رضاییه
  • مدرک تحصیلی
  • دکترا
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1- دکترای تخصصی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی،دانشگاه تبریز، 1393.

2- کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی،دانشگاه گیلان، 1385.

3- کارشناسی مهندسی مکانیک - طراحی جامدات،دانشگاه تبریز، 1382.

مقالات ژورنال (21)


1-A Rahmani, S Faroughi, M Sari, A Abdelkefi, Selection of size dependency theory effects on the waves dispersions of magneto-electro-thermo-elastic nano-beam resting on visco-elastic foundation,European Journal of Mechanics-A/Solids, 2022.

2-A Rahmani, Wave Propagation Analysis in Kelvin-Voigt Visco-Elastic Rotating Nano-Beams Using General Nonlocal Elasticity Resting on Elastic Foundation,Journal of Mechanical Engineering , 2022.

3-A Rahmani, S Faroughi, H Haddad Khodaparast, C Yang , An improved mathematical model for hyper redundant hybrid mechanism based on the Lagrange method,International Journal of Control, 2021.

4-A Rahmani, S Faroughi, MI Friswell, A Babaei , Eringen’s nonlocal and modified couple stress theories applied to vibrating rotating nanobeams with temperature effects,Mechanics of Advanced Materials and Structures, 2021.

5-A Rahmani, S Faroughi, MI Friswell , Vibration analysis for anti-symmetric laminated composite plates resting on visco-elastic foundation with temperature effects,Applied Mathematical Modelling , 2021.

6-A Rahmani, B Safaei, Z Qin , On wave propagation of rotating viscoelastic nanobeams with temperature effects by using modified couple stress-based nonlocal Eringen’s theory,Engineering with Computers, 2021.

7-A Rahmani, S Faroughi , Application of a novel elimination algorithm with developed continuation method for nonlinear forward kinematics solution of modular hybrid manipulators,Robotica, 2020.

8-A Rahmani, S Faroughi, MI Friswell , The vibration of two-dimensional imperfect functionally graded (2D-FG) porous rotating nanobeams based on general nonlocal theory,Mechanical Systems and Signal Processing, 2020.

9-A Babaei, A Rahmani , On dynamic-vibration analysis of temperature-dependent Timoshenko microbeam possessing mutable nonclassical length scale parameter,Mechanics of Advanced Materials and Structures, 2020.

10-A Rahmani, A Babaei, S Faroughi , Vibration characteristics of functionally graded micro-beam carrying an attached mass,Mechanics of Advanced Composite Structures, 2020.

11-S Faroughi, A Rahmani, MI Friswell , On wave propagation in two-dimensional functionally graded porous rotating nano-beams using a general nonlocal higher-order beam model,Applied Mathematical Modelling, 2020.

12-SS Ahmadi, A Rahmani , Position Control Of A Stewart Platform using Dynamic Matrix Control,Majlesi Journal of Mechatronic Systems, 2020.

13-A Babaei, A Rahmani , Vibration analysis of rotating thermally-stressed gyroscope, based on modified coupled displacement field method,Mechanics based design of structures and machine, 2020.

14-A Rahmani, A Ahmadpour Fard, S Farooghi , In-plane and out of plane free vibration in nano ultra-thin film using a general nonlocal Kirchhoff ultra-thin film model,Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics, 2020.

15-A Babaei, A Rahmani, I Ahmadi , Transverse vibration analysis of nonlocal beams with various slenderness ratios, undergoing thermal stress,Archive of Mechanical Engineering, 2019.

16-A Rahmani , Application of Wavelet Neural Network in Forward Kinematics Solution of 6-RSU Co-axial Parallel Mechanism Based on Final Prediction Error,International Journal of Engineering (B), 2018.

17-B Safaei, P Naseradinmousavi, A Rahmani , Development of an accurate molecular mechanics model for buckling behavior of multi-walled carbon nanotubes under axial compression,Journal of Molecular Graphics and Modelling, 2016.

18-A Rahmani, A Ghanbari , Application of neural network training in forward kinematics simulation for a novel modular hybrid manipulator with experimental validation,Intelligent Service Robotics, 2016.

19-M R Chalak Qazani, S Pedrammehr, A Rahmani, ..., Kinematic analysis and workspace determination of hexarot-a novel 6-DOF parallel manipulator with a rotation-symmetric arm system,Robotica, 2015.

20-A Rahmani, A Ghanbari, M Mahboubkhah, Kinematics analysis and numerical simulation of hybrid serial-parallel manipulator based on neural network ,Neural Network World, 2015.

21-M R Chalak Qazani, S Pedrammehr, A Rahmani, ..., An experimental study on motion error of hexarot parallel manipulator,The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2014.

پروژه های تحقیقاتی (3)


1- طراحی، شبیه سازی، تحلیل و ساخت کوپلینگ های دیافراگمی و مقایسه نتایج تحلیل ها با نتایج آزمایشات مخرب و غیر مخرب،شرکت پالایشگاه نفت شازند اراک، 1400.

2- تحلیل استاتیکی و دینامیکی تجهیز Inter-Lock های مکانیکی با قابلیت نصب بر روی شیرهای صنعتی - صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، 1398.

3- انجام محاسبات و طراحی Pulsation Dampener استیج های کمپرسور رفت و برگشتی مطابق با دستوالعمل استاندارد (API618) ، 1398.

اختراع ها و امتیازهای معنوی (3)


1- COMPUTERIZED NUMERIC CONTROL (CNC) AUTOMATIC SEWING MACHINE (https://patents.google.com/patent/US20210156061A1/en?oq=US񩞕%2f0156061+A1),US-Patent, 2021.

2- سيستم نشانه روي سريع رباتيك با استفاده از مكانيزم كروي موازي،ایران، 1400.

3- پهباد بازرس و یخ شکن برای خطوط انتقال برق،ایران، 1399.

دروس تدریس شده (9)


1- تخمین و شناسایی سیستم.

2- دینامیک پیشرفته.

3- کنترل پیشرفته (1).

4- رباتیک پیشرفته.

5- طراحی مکانیزم ها.

6- کنترل اتوماتیک.

7- ارتعاشات.

8- دینامیک.

9- مقاومت مصالح (1) و (2) .