• فقیهه اقبالی فام

  • استادیار
  • گروه فیزیک
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه (استادیار)

زمینه های پژوهشی مورد علاقه:

-درهم تنیدگی کوانتومی

-انتقال حالات کوانتومی

-پیمایش کوانتومی

-سنجه های درهم تنیدگی

-کلاس بندی درهم تنیدگی

-مدل های بس ذره ای کوانتومی بوزونی و فرمیونی

-نظریه ی گراف

-بهینه سازی محدب

 

         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

مقالات ژورنال (11)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)

دروس تدریس شده (9)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • فقیهه اقبالی فام
  • مدرک تحصیلی
  • دکترا
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 
        بیوگرافی کوتاه

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه (استادیار)

زمینه های پژوهشی مورد علاقه:

-درهم تنیدگی کوانتومی

-انتقال حالات کوانتومی

-پیمایش کوانتومی

-سنجه های درهم تنیدگی

-کلاس بندی درهم تنیدگی

-مدل های بس ذره ای کوانتومی بوزونی و فرمیونی

-نظریه ی گراف

-بهینه سازی محدب

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1- کارشناسی فیزیک-حالت جامد،دانشگاه ارومیه.

2- کارشناسی ارشد فیزیک نظری،دانشگاه تبریز.

3- دکترای فیزیک-اطلاعات و محاسبات کوانتومی،دانشگاه تبریز، 1396.

مقالات ژورنال (11)


1-F Eghbalifam, M A Jafarizadeh, Detecting non-isomorphic strongly regular graphs via entanglement entropy in spinless free fermion model,Journal of experimental and theoretical physics, 2023.

2-Mohammad ali jafarizadeh, Faghiheh Eghbalifam, Susan Nami, Entanglement entropy in the ground state of supersymmetric fermion lattice models,Chinese Journal of Physics, 2022, Volume 78, August 2022, Pages 207-219.

3-Faghiheh Eghbalifam, Mohammad ali jafarizadeh, Susan Nami, Entanglement Entropy Scaling Law in the Ground State of Supersymmetric Fermion Lattice Model,Journal of Experimental and Theoretical Physics, 2022, 134, pages 24–30 (2022).

4-M A Jafarizadeh, F Eghbalifam, S Nami, Investigation fermionic quantum walk for detecting nonisomorph cospectral graphs ,Electronic Journal of Theoretical Physics, 2018, EJTP 14, No. 37 (2018) 91{114.

5-M A Jafarizadeh, F Eghbalifam, S Nami, Entanglement entropy in the spinless free fermion model and its application to the graph isomorphism problem,Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 2018, 2018 J. Phys. A: Math. Theor. 51 075304.

6-M A Jafarizadeh, F Eghbalifam, S Nami, Entanglement entropy of free fermions on directed graphs,The European Physical Journal Plus, 2017, Eur. Phys. J. Plus (2017) 132: 539.

7-M. A. Jafarizadeh, F. Eghbalifam, S. Nami and M. Yahyavi, Entanglement classification in the noninteracting Fermi gas,International Journal of Quantum Information, 2017, Vol. 15, No. 7 (2017) 1750055.

8-M A Jafarizadeh, S Nami, F Eghbalifam, Entanglement entropy in the quantum networks of a coupled quantum harmonic oscillator,Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2015, P05018.

9-Mohamad Ali Jafarizadeh, Rahime Sufiani, Maryam Azimi, Faghiheh Eghbalifam, Perfect state transfer over interacting boson networks associated with group schemes,Quantum Information Processing , 2012, Quantum Inf Process 11, 171–187 (2012)..

10-M A Jafarizadeh, R Sufiani, S F Taghavi, E Barati, F Eghbalifam, M Azimi, Generating a GHZ state in2m-qubit spin network,Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment , 2011, P05014.

11-M A Jafarizadeh, F Eghbalifam, S Nami, Investigation graph isomorphism problem via entanglement entropy in strongly regular graphs,Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2015, P08013.

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)


1-فقیهه اقبالی فام، آنتروپی درهم تنیدگی حالت پایه در مدل ابرتقارنی فرمیونی،کنفرانس فیزیک ایران، دانشگاه کرمانشاه، کرمانشاه، 1399.

2-محمدعلی جعفری زاده، فقیهه اقبالی فام، آنتروپی درهم تنیدگی در مدل فرمیون های آزاد بدون اسپین و کاربرد آن در مساله ی یکریختی گراف ها،کنفرانس فیزیک ایران، دانشگاه تبریز، تبریز، 1398.

3-فقیهه اقبالی فام، آنتروپی درهم تنیدگی برای حالت پایه ی هامیلتونی فرمیون های بدون اسپین با اندرکنش درجه ی دوم در گراف های جهت دار،سومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی،دانشگاه صنعتی شاهرود، 1398.

4-محمدعلی جعفری زاده، فقیهه اقبالی فام، آنتروپی درهم تنیدگی برای حالت پایه ی مدل فرمیون های آزاد بدون اسپین،26 مین کنفرانس بهاره فیزیک، پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM، تهران 1398.

5-محمدعلی جعفری زاده، فقیهه اقبالی فام، سوسن نامی، راضیه بلواسی، میثم نویدقاسمی، محاسبه درهم تنیدگی در پیمایش کوانتومی با استفاده از روش لایه بندی گراف ها،کنفرانس فیزیک ایران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1393.

6-محمدعلی جعفری زاده، رحیمه صوفیانی، فقیهه اقبالی فام، مریم عظیمی، انتقال حالات کوانتومی و ایجاد درهم تنیدگی بهینه روی شبکه ی اسپینی اتلافی،کنفرانس فیزیک ایران، ارومیه، 1390.

7-محمدعلی جعفری زاده، رحیمه صوفیانی، فقیهه اقبالی فام، مریم عظیمی، ایجاد بهینه ی درهم تنیدگی با هامیلتونین هوبارد در شبکه های وزنی گروه متقارن SU(N)،هفدهمین گردهمایی فیزیک ماده چگال، دانشگاه نحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، 5-6 خرداد ماه 1390.

8-محمدعلی جعفری زاده، رحیمه صوفیانی، مریم عظیمی، فقیهه اقبالی فام، انتقال کامل حالت در شبکه های برهم کنش بوزونی شماهای همبسته ی گروهی،کنفرانس فیزیک ایران، همدان، 1389.

9-محمدعلی جعفری زاده، رحیمه صوفیانی، فقیهه اقبالی فام، مریم عظیمی، ایجاد درهم تنیدگی بهینه در شبکه های برهم کنش بوزونی شماهای همبسته ی گروهی،کنفرانس فیزیک ایران، همدان، 1389.

دروس تدریس شده (9)


1- فیزیک محاسباتی (مقطع کارشناسی ارشد فیزیک).

2- فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ساخت و تولید.

3- موضوعات ویژه2 (اطلاعات و محاسبات کوانتومی)،دانشگاه صنعتی ارومیه، مقطع دکترا.

4- موضوعات ویژه (اطلاعات و محاسبات کوانتومی)،دانشگاه صنعتی ارومیه، مقطع کارشناسی ارشد.

5- فیزیک 2،دانشگاه صنعتی ارومیه، مقطع کارشناسی.

6- فیزیک1،دانشگاه صنعتی ارومیه، مقطع کارشناسی.

7- فیزیک الکتریسته و مغناطیس،دانشگاه فنی و حرفه ای سما مراغه، 1393، مقطع کاردانی.

8- فیزیک،دانشگاه فنی و حرفه ای سما مراغه، 1392-1393، مقطع کاردانی.

9- فیزیک،دانشگاه فنی و حرفه ای الزهراء مراغه، 1391-1392، مقطع کاردانی.