• مرتضی عبداللهی شریف

  • استادیاری
  • گروه مهندسی اپتیک و لیزر
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          

Morteza A. Sharif received his Ph. D. from Iran University of Science and Technology in 2016. He is now assistant professor in Urmia University of Technology. He prospects to promote to associate professor by the end of 2022. His major working fields are Nanophotonics, Plasmonics, Electro-optics, Nonlinear Optics and Optical materials. He is the head of Photonics Lab. in Urmia University of Technology. 

         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]
   
  • نام و نام خانوادگی
  • مرتضی عبداللهی شریف
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیاری
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی اپتیک و لیزر
 
        بیوگرافی کوتاه

Morteza A. Sharif received his Ph. D. from Iran University of Science and Technology in 2016. He is now assistant professor in Urmia University of Technology. He prospects to promote to associate professor by the end of 2022. His major working fields are Nanophotonics, Plasmonics, Electro-optics, Nonlinear Optics and Optical materials. He is the head of Photonics Lab. in Urmia University of Technology. 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی