• میثم جلیل خانی

  • استادیار
  • گروه مهندسی عمران
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

مقالات ژورنال (15)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)

پروژه های تحقیقاتی (1)

پایان نامه ها (3)

دروس تدریس شده (7)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • میثم جلیل خانی
  • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی عمران
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)


1- Ph.D., Structural Engineering,Urmia University, Urmia, Iran, February 2018.

مقالات ژورنال (15)


1-Dorri F., Ghasemi SH., Jalilkhani M., Performance-based system reliability analysis for steel moment frames,Structures (ISI Journal: Q2, IF=4.01), 2023.

2-Ahmadi A., Jalilkhani M., Babaei M., A simplified multi-mode adaptive displacement-based pushover analysis procedure for seismic response assessment of tall steel frames,Bulletin of Earthquake Engineering (ISI Journal: Q2, IF=3.827), 2022, (under review).

3-Ammari Shabani A., Yousefi O., Jalilkhani M., Strengthening of defected steel SHS short columns under compressive load using CFRP,Steel and Composite Structures (ISI Journal: Q1, IF= 6.386), 2023, (Revised).

4-Babaei M., Atasoy A., Hajirasouliha I., Mollaei S., Jalilkhani M., Numerical solution of beam equation using neural networks and evolutionary optimization tools,Advances in Computational Design (Scopus Journal: Q1), 2022, NO. 1 (published online) .

5-Jalilkhani M., Beygmohamadi M., Seismic sidesway collapse capacity of the first-story-stiffness-irregular moment-resisting frames,Journal of Constructional Steel Research (ISI Journal: Q1, IF=3.646), 2021, (published online).

6-Babaei M., Jalilkhani, M., Ghasemi, H., Mollaei, S., New methods for dynamic analysis of structural systems under earthquake loads,Journal of Rehabilitation in Civil Engineering (ISC Journal: Q2, IF=0.101), 2021, (published online).

7-Babaei M., Jalilkhani M., Mollaei S., A numerical method for estimating the dynamic response of structures,Journal of Civil and Environmental Engineering (ISC Journal: Q2, IF=0.135), 2021, (published online).

8-Danesh M., Jalilkhani M., Sizing optimization of truss structures with Newton Meta-Heuristic algorithm,International Journal of Optimization in Civil Engineering (ISC Journal: Q1, IF=0.577), 2020, 10(3):433-450.

9-Soltani MH., Ghasemi SH., Soltani A., Lee JY., Nowak AS., Jalilkhani M., State-of-the-art reliability analysis of structural drift control corresponding to the critical excitations,Journal of Earthquake Engineering (ISI Journal: Q1, IF=3.994), 2020, (published online).

10-Jalilkhani M., Ghasemi SH., Danesh M., A multi-mode adaptive pushover analysis procedure for estimating the seismic demands of RC moment-resisting frames,Engineering Structures (ISI Journal: Q1, IF=4.471), 2020, 213.

11-Jalilkhani M., Babaei M., Ghasemi SH., Evaluation of the seismic response of single-story RC frames under biaxial earthquake excitations,Journal of Rehabilitation in Civil Engineering (ISC Journal: Q2, IF=0.101), 2020, 8(3):98-108.

12-Mollaei S., Babaei M., Jalilkhani M., Assessment of damage and residual load capacity of the normal and retrofitted RC columns against the impact loading,Journal of Rehabilitation in Civil Engineering (ISC Journal: Q2, IF=0.101), 2020, 9(1):29-51.

13-Manafpour A., Jalilkhani M., A rapid analysis procedure for estimating the seismic collapse capacity of moment-resisting frames,Journal of Earthquake Engineering (ISI Journal: Q1, IF=2.779), 2019, 25(8):1513-1532.

14-Jalilkhani M., Manafpour A., Evaluation of seismic collapse capacity of regular RC frames using nonlinear static procedure,Structural Engineering and Mechanics (ISI Journal: Q1, IF=2.804), 2018, 68(6):647-660.

15-Jalilkhani M., Manafpour A., A simplified modal pushover analysis-based method for incremental dynamic analysis of RC moment-resisting frames,International Journal of Engineering, Transactions B: Applications (ISC Journal: Q2, SJR=0.242), 2018, 31(2):196-203.

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)


1-Babaei M., Mollaei S., Petrudi A., Jalilkhani M., Scurtu I., Numerical and analytical study of seismic response of structural systems with new formulation using energy and impact methods ,10th International Conference on Thermal Equipments, Renewable Energy and Rural Development, University politehcnica of Bucharest, Bucharest, Romania, 2021.

2-Babaei M., Mollaei S., Jalilkhani M., New formulation for seismic analyses of structural systems II: Load impulse method,First International Conference on Earthquake and Seismic Geotechnical Engineering, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, 2021.

3-Babaei M., Jalilkhani M., Mollaei S., New formulation for seismic analyses of structural systems I: Energy-based method,First International Conference on Earthquake and Seismic Geotechnical Engineering, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, 2021.

4-Jalilkhani M., Manafpour A., Evaluation of simplified nonlinear analysis methods in estimating the seismic collapse capacity of RC frames,9th National Congress on Civil Engineering, Mashhad, Iran, 2016.

5-Jalilkhani M., Manafpour A., Pre- and post-test modeling of single-story RC frames under biaxial seismic excitations,International Van Earthquake Symposium, Van, Turkey, Paper No. 174, 2013.

6-Jafarvand A., Jalilkhani M., Seismic assessment of lightweight steel frame (LSF) structures,International Conference on Lightweight Construction and Earthquake (ICLCE), Kerman, Iran (In Persian), 2010.

7-Ashtari P., Jalilkhani M., Comparison of nonlinear static analysis procedures in seismic assessment of buildings,International Conference on Lightweight Construction and Earthquake (ICLCE), Kerman, Iran (In Persian), 2010.

پروژه های تحقیقاتی (1)


1-میثم جلیل خانی، سید هومن قاسمی، مسعود دانش، یک روش تحلیل پوش اور چندمودی بهنگام شونده برای تخمین پاسخ لرزه ای قاب های خمشی بتن آرمه،دانشگاه ارومیه، طرح نوع دوم (کد 98/خ/001)، اسفند 99.

پایان نامه ها (3)


1-معین اسمعیل زاده، معرفی یک روش تحلیلی ساده برای تخمین جابجایی هدف سازه های دوبعدی،دانشکده فنی و مهندسی خوی، اسفند 1400.

2-ادیب احمدی، ارزیابی دقت یک روش تحلیل پوش اور به هنگام شونده مبتنی بر جابجایی در تخمین پاسخ لرزه ای قاب های خمشی فولادی بلندمرتبه،دانشکده فنی و مهندسی خوی، دانشگاه ارومیه، آبان ماه 1400.

3-ساسان احمدی، تاثیر سختی بر مقاومت لرزه ای سازه ها،دانشکده فنی و مهندسی خوی، دانشگاه ارومیه، آذرماه 99.

دروس تدریس شده (7)


1- Performance-based Design of Structures.

2- Loading of Structures.

3- Theory of Elasticity.

4- Steel Design (II).

5- Earthquake Engineering and Structural Dynamics.

6- Steel Design (I).

7- Structural Analysis (I).