• روزبه مرادی

  • استادیار
  • گروه مهندسی هوافضا
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (5)

مقالات ژورنال (10)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • روزبه مرادی
  • مدرک تحصیلی
  • دکترای هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی هوافضا
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (5)


1-Rouzbeh Moradi، Jamila Hamzeyee ، Using Neural Network to Estimate the Success Percent of Spacecraft Active Fault-Tolerant Controller،Journal of technology in aerospace engineering، 1402، https://jtae.ari.ac.ir/article_168301.html.

2-Rouzbeh Moradi، Jamila Hamzeyee ، Using Neural Network to Estimate the Success Percent of Spacecraft Active Fault-Tolerant Controller،Journal of technology in aerospace engineering، 1402، https://jtae.ari.ac.ir/article_168301.html.

3- دکترای تخصصی رشته مهندسی هوافضا-گرایش دینامیک پرواز و کنترل،دانشگاه صنعتی شریف-پژوهشگاه هوافضا، 1396.

4- کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا-گرایش دینامیک پرواز و کنترل،دانشگاه صنعتی شریف، 1388.

5- کارشناسی رشته مهندسی هوافضا،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، 1386.

مقالات ژورنال (10)


1-Rouzbeh Moradi, Jamila Hamzeyee , Using Neural Network to Estimate the Success Percent of Spacecraft Active Fault-Tolerant Controller,Journal of technology in aerospace engineering, 2023, Volume 7, Issue 2 - Serial Number 25.

2-Rouzbeh Moradi, Increasing performance of spacecraft active fault-tolerant control using neural networks,FME Transactions, 2023, Vol. 51 No 1.

3-Rouzbeh Moradi, Designing Active Fault- tolerant Controller for Spacecraft under Actuator Fault,Journal of Space Science, Technology and Applications (Persian), 2022, Vol. 1, No. 2, pp:22-33.

4-Rouzbeh Moradi, Alireza Alikhani, Mohsen Fathi Jegarkandi, Spacecraft attitude fault tolerant control based on multi-objective optimization,Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2020, 58, 4, pp. 983-996.

5-Rouzbeh Moradi, Alireza Alikhani, Mohsen Fathi Jegarkandi, Reducing the Effects of Inaccurate Fault Estimation in Spacecraft Stabilization,J. Aerosp. Technol. Manag, 2017.

6-Rouzbeh Moradi, Mohsen Fathi Jegarkandi and Alireza Alikhani, A Heuristic Active Fault Tolerant Controller for the Stabilization of Spacecraft,Acta Polytechnica Hungarica, 2017, Vol. 14, No. 6.

7-Rouzbeh Moradi, Alireza Alikhani, Mohsen Fathi Jegarkandi, Multi-objective optimization in graceful performance degradation and its application in spacecraft attitude fault-tolerant control,Aerospace Science and Technology, 2017, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1270963817302328.

8-Rouzbeh Moradi, Alireza Alikhani, Mohsen Fathi Jegarkandi, Ultimate state boundedness of underactuated spacecraft subject to an unmatched disturbance,Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2017.

9-R. Moradi, A. Alikhani, M. Fathi-Jegarkandi, Time-Invariant State Feedback Control Laws for a Special Form of Underactuated Nonlinear Systems Using Linear State Bisection, 2016.

10-Seid H Pourtakdoust, Rouzbeh Moradi, Reza Kamyar, Optimal Coupled Spacecraft Rendezvous and Docking Using Gauss Pseudospectral and Step by Step Linearization,Journal of Space Science and Technology (JSST), 2009, Vol 2, No 4.

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)


1-روزبه مرادی-سجاد ذلقی، پایدارسازی سرعتهای زاویهای فضاپیما به کمک توابع چند جملهای با رویکرد کاهش انرژی مصرفی،چهارمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران، 1400.

2-روزبه مرادی، طراحی کنترل کننده تحمل پذیر عیب فعال فضاپیما در حالت خرابی عملگر ،نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران، 1400.

3-روزبه مرادی، هاجر شجاعی مهر، بررسی تاثیر تعداد نقاط گره بر روی درصد موفقیت کنترل کننده تحمل پذیر عیب فعال فضاپیما،چهارمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا، 1399.

4-روزبه مرادی ،جمیله حمزه ای، استفاده از شبکه عصبی و تحلیل مونت کارلو برای تعیین میزان موفقیت کنترلر در مساله کنترل تحمل پذیر عیب فعال فضاپیما،پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا، 1399.

5-روزبه مرادی -بهراد عبدی راد، انتخاب مقدار مناسب تعداد ارزیابی تابع برای کاهش زمان پردازش و افزایش درصد موفقیت در مساله کنترل تحملپذیر عیب فعال فضاپیما،پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا، 1399.

6-Rouzbeh Moradi, Alireza Alikhani, Mohsen Fathi Jegarkandi, Reference trajectory management using piecewise cubic Hermite interpolating polynomials, 2016.

7-روزبه مرادی ،جمیله حمزه ای، طراحی کنترل کننده تحمل پذیر عیب فعال جهت پایدارسازی وضعیت فضاپیما در حضور عیوب ترکیبی عملگر و شرایط اولیه تصادفی، 1399.