• سجاداله‌رضازاده

  • دانشیار
  • گروه مهندسی مکانیک
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          

EDUCATION:

Ph.D.: Urmia University, Urmia, Iran [Sep. 2009 &ndash Feb.2014]

M.Sc.: Energy Conversion-Mechanical Engineering- Urmia University, Urmia, Iran [Sep. 2007 &ndash Sep. 2009]

B.Sc.: Mechanical Engineering, Urmia University, Urmia, Iran [Sep. 2003 &ndash Jul. 2007]

==============================================================================================================

LANGUAGE SKILLS:

English (Advanced)

Turkish (Mother Tongue )

Persian (Native)

==============================================================================================================

COMPUTER SKILLS:

Comsol Multi-Physics

ANSYS Fluent

Gambit

Fluent

MAPLE

FORTRAN

==============================================================================================================

HONORS:

Member of Iranian National organization of Exceptional talents

Ranked first among 100 Undergraduate students, Urmia University, 2007.

Ranked second among Master of science students, Urmia University, 2009.

Ranked first among applicants in Ph.D. students, Urmia University, 2014.

==============================================================================================================

Google Scholar Citations:

 

==============================================================================================================

SELF-STUDY:

Fuel cells

Hydrogen energy

Microfluidic systems

Finite Element and Finite Volume Methods

MEMS

=========================================================================================================

RESEARCH / EXPERIENCES:

Solar desalination system fabrication at Urmia university of technology. Urmia, Iran July 2011.

===========================================================================================================

Teaching Experience:

Urmia University of Technology, Urmia, Iran [2010 - 2020]

Fluid mechanics

Advanced fluid mechanics

Boundary layers

Heat transfer

Thermodynamics

Mechanic of Materials

 

         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]
   
  • نام و نام خانوادگی
  • سجاداله‌رضازاده
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی مهندسی مکانیک
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 
        بیوگرافی کوتاه

EDUCATION:

Ph.D.: Urmia University, Urmia, Iran [Sep. 2009 &ndash Feb.2014]

M.Sc.: Energy Conversion-Mechanical Engineering- Urmia University, Urmia, Iran [Sep. 2007 &ndash Sep. 2009]

B.Sc.: Mechanical Engineering, Urmia University, Urmia, Iran [Sep. 2003 &ndash Jul. 2007]

==============================================================================================================

LANGUAGE SKILLS:

English (Advanced)

Turkish (Mother Tongue )

Persian (Native)

==============================================================================================================

COMPUTER SKILLS:

Comsol Multi-Physics

ANSYS Fluent

Gambit

Fluent

MAPLE

FORTRAN

==============================================================================================================

HONORS:

Member of Iranian National organization of Exceptional talents

Ranked first among 100 Undergraduate students, Urmia University, 2007.

Ranked second among Master of science students, Urmia University, 2009.

Ranked first among applicants in Ph.D. students, Urmia University, 2014.

==============================================================================================================

Google Scholar Citations:

 

==============================================================================================================

SELF-STUDY:

Fuel cells

Hydrogen energy

Microfluidic systems

Finite Element and Finite Volume Methods

MEMS

=========================================================================================================

RESEARCH / EXPERIENCES:

Solar desalination system fabrication at Urmia university of technology. Urmia, Iran July 2011.

===========================================================================================================

Teaching Experience:

Urmia University of Technology, Urmia, Iran [2010 - 2020]

Fluid mechanics

Advanced fluid mechanics

Boundary layers

Heat transfer

Thermodynamics

Mechanic of Materials

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی