• سجاد پیربوداقی

  • استادیار
  • گروه عمران
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

مقالات ژورنال (8)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (16)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • سجاد پیربوداقی
  • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه عمران
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1- دکترای تخصصی PhD، مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی،دانشگاه تبریز، 1396.

2- کارشناسی ارشد، مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی،دانشگاه تبریز، 1390.

3- کارشناسی، مهندسی عمران - عمران،دانشگاه ارومیه، 1388.

مقالات ژورنال (8)


1-سجاد پیربوداقی، بررسی احتمال کاویتاسیون و آبشستگی حوضچه آرامش در سرریز سد خاکی سهند با استفاده از نرم افزار Flow-3D،مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، 1402، https://tumechj.tabrizu.ac.ir/article_16608.html.

2-مسعود قادری، امیر ابراهیم اکبری بقال، امیر افکار، سجاد پیربوداقی ، مطالعه عددی عملکرد لرزه‌ای میراگر فلزی تسلیم شونده شیاردار از جنس آلیاژهای حافظه‌دار شکلی،مهندسی ساخت و سازه، 1402، https://www.jsce.ir/article_172722.html.

3-سجاد پیربوداقی، قاسم خلیل زاده، یوسف حسن زاده ، بررسی عددی پدیده کاویتاسیون در سرریز سد آغ چای به روش VOF و نرم‌افزار Flow-3D،مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، 1401.

4-S. Pirboudaghi, R.Tarinejad, M. T. Alami, Damage Detection Based on System Identification of Concrete Dams using a XFEM-WT Coupled Procedure,Journal of Vibration and Control (JVC), 2018, https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1077546317722428.

5-سجاد پیربوداقی، رضا تاری نژاد، محمد تقی اعلمی، شناسایی دو بعدی ترک خوردگی لرزه ای سد بتنی وزنی بر مبنای روش المان محدود توسعه یافته و تبدیل موجک،مجله مهندسی مکانیک مدرس، 1395، https://mme.modares.ac.ir/browse.php?a_id=1430&sid=15&slc_lang=fa.

6-سجاد پیربوداقی، رضا تاری نژاد، محمد تقی اعلمی، شناسایی آسیب بر مبنای شناسایی سیستم سد بتنی دوقوسی با استفاده از اجزای چسبنده ترک توسعه یافته و تبدیل موجک،مجله مهندسی مکانیک مدرس، 1395، https://mme.modares.ac.ir/article-15-6197-fa.html.

7-S. Pirboudaghi, R.Tarinejad, Legendre Spectral Element Method for Seismic Analysis of Dam-Reservoir Interaction,International Journal of Civil Engineering (IJCE), 2015, http://www.iust.ac.ir/ijce//article-1-808-en.html&sw=Interaction.

8-رضا تاری نژاد، سجاد پیربوداقی، تحلیل دینامیکی اندرکنش سد و مخزن به روش اویلر- لاگرانژی با در نظر گرفتن لایه کاملاً سازگار (PML) در مرز انتشاری مخزن،نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 1393، 44(1) پیاپی 74: 13-24.

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (16)


1-سجاد پیربوداقی، امین ایرجی، تحلیل تراوش و صحت سنجی نتایج پیزومترهای بدنه سد ارسباران با استفاده از نرم افزار Plaxis،هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهر هوشمند، 1401.

2-سجاد پیربوداقی، بررسی و علاج بخشی شرایط رخداد کاویتاسیون در سرریز اوجی آزاد سد خاکی سهند،چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، 1401.

3-سجاد پیربوداقی، توحید سقافامیان، محمدعلی لطف الهی یقین، تحلیل لرزه ای حالت های مختلف ترک خوردگی سد بتنی کوینا به روش المان محدود توسعه یافته،ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه، 1401.

4-سجاد پیربوداقی، آرش حاجی خان محمدی، یوسف حسن زاده، ارائه راهکار بهینه کاهش نشت با بررسی عوامل موثر بر تراوش در سدهای خاکی به روش المان محدود (مطالعه موردی: سد سهند)،دومین کنفرانس بین المللی معماری عمران شهرسازی محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، 1401.

5-سجاد پیربوداقی، مسعود دانش، مدلسازی عددی گسترش ترک دینامیکی سد بتنی وزنی به روش XFEM و جرم افزوده،نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، 1401.

6-سجاد پیربوداقی، امین ایرجی، بررسی عددی عوامل موثر بر تراوش در سدهای سنگریزه ای و مقایسه نتایج با داده های ابزار دقیق،نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری ایران، 1400.

7-پیربوداقی، س.، تاری نژاد، ر. و اعلمی م. ت، پایش سلامت سد بتنی با استفاده از بررسی تغییرات زمان - فرکانسی و مدل عددی خرابی،دهمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1396.

8-پیربوداقی، س.، تاری نژاد، ر. و اعلمی م. ت، ارزیابی خرابی لرزه ای سد بتنی دوقوسی با استفاده از روش المان محدود توسعه یافته و مدل ترک چسبنده بتن (مطالعه موردی: سد کارون III)،پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، قزوین، 1395.

9-آشوری، م.، ارجمندی، ح.، پیربوداقی، س.، و قمشی، م.، پیش بینی ارتفاع غوطه وری جریان غلیظ با استفاده از مدل تلاطمیRNG و شبکه های عصبی،دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، 1394.

10-رضا تاری نژاد، سجاد پیربوداقی، تحلیل اندرکنش دینامیکی سد و مخزن با استفاده از روش اجزاء محدود طیفی،دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، 1394.

11-حسن زاده، ی.، خلیل زاده، ق. و پیربوداقی، س.، بررسی شرایط رخداد پدیده کاویتاسیون در سرریز سد آغ چای به روش عددی،چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه زاهدان، سیستان و بلوچستان، 1394.

12-امین فر، م. ح.، پیربوداقی، س.، رضوان صفا، م.ر. و احمدی، م. ح.، تحلیل و بررسی عددی تراوش سدهای خاکی آسیب دیده و ارائه راهکارهای کاهش نشت (مطالعه موردی: سد قیصرق)،سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تبریز، تبریز، 1393.

13-پیربوداقی، س.، عبدالله پور، م. و احمدی، م. ح، کنترل و بررسی پایداری سدهای خاکی آسیب دیده و مقایسه با مشاهدات صحرایی (مطالعه موردی: سد قیصرق)،پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر ایران، دانشگاه ارومیه، ارومیه، 1393.

14-احمدی، م. ح.، فرزین، س. و پیربوداقی، س، استفاده از ابزار مدلسازی پویا به منظور بررسی تخصیص منابع آب سدها (مطالعه موردی: سد گوهرکوه)،پنجمين کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1392.

15-R. Tarinejad, S. Pirboudaghi, Dynamic analysis of a concrete dam by Spectral finite element method,9-th International Congress on Civil Engineering, Isfahan, Iran, 2012.

16-R. Tarinejad, S. Pirboudaghi, Spectral element method for acoustic wave problems,1-st International Conference on Acoustics and Vibration, 2011.