• صابر یکانی مطلق

  • دانشیار
  • گروه مهندسی مکانیک
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          

دانشجویان محترم که با بنده درس اخذ نموده اند جهت رفع اشکال و دانشجویان  کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا که با بنده پروژه پایانی اخذ نموده اند لطفا جهت هماهنگی محل و زمان جلسه با آدرس های ایمیل زیر در ارتباط باشند:

syekani@yahoo.com

s.yekani@uut.ac.ir

         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • صابر یکانی مطلق
  • مدرک تحصیلی
  • دکترا
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 
        بیوگرافی کوتاه

دانشجویان محترم که با بنده درس اخذ نموده اند جهت رفع اشکال و دانشجویان  کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا که با بنده پروژه پایانی اخذ نموده اند لطفا جهت هماهنگی محل و زمان جلسه با آدرس های ایمیل زیر در ارتباط باشند:

syekani@yahoo.com

s.yekani@uut.ac.ir

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)


1- دکترای مهندسی مکانیک، گرایش تبدیل انرژی،علم و صنعت ایران، 2007-2011.