• محمد سیروس آذر

  • استاد تمام
  • گروه مهندسی شیمی
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]
   
  • نام و نام خانوادگی
  • محمد سیروس آذر
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استاد تمام
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی شیمی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی