• وحيد عباسي چيانه

  • استاديار
  • گروه مهندسی مواد و متالورژی
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]
   
  • نام و نام خانوادگی
  • وحيد عباسي چيانه
  • مدرک تحصیلی
  • دکتري
  • درجه علمی
  • استاديار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مواد و متالورژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی