• سارا میهن دوست

  • استادیار
  • گروه مهندسی برق
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

مقالات ژورنال (8)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)

پروژه های تحقیقاتی (1)

کتاب های چاپ شده (1)

دروس تدریس شده (6)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • سارا میهن دوست
  • مدرک تحصیلی
  • دکترا
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1- Ph.D. in Electrical Engineering (Communication Systems),Urmia University, Iran, , 2017.

2- M.Sc. in Electrical Engineering (Communication Systems), ,Urmia University, Iran,, 2012.

3- B.Sc. in Electrical Engineering (Electronic), ,Razi University, kermanshah Iran,, 2009.

مقالات ژورنال (8)


1-Mihandoost, S., Sörnmo, L., Doyen, M., & Oster, J. , A Comparative Study of the Performance of Methods for f-wave Extraction,Physiological Measurement, , 2022, 43, no. 10 , 105006..

2-S. Mihandoost, M. Chehel Amirani, , “Tensor-Based Implementation of Two-Dimensional Cyclic Spectral Function Estimator for Robust Texture Analyzing” ,Multidimensional Systems and Signal Processing., 2021, 93(6).677-686..

3-S. Mihandoost, M. Azimzadeh, , “Introducing an Efficient Statistical Model for Automatic Modulation” ,journal of Signal Processing Systems. , 2019.

4-S. Mihandoost, M. Chehel Amirani, , "Cyclic spectral analysis of electrocardiogram signals based on GARCH model." ,Biomedical Signal Processing and Control , 2017, 31, 79-88..

5-S. Mihandoost, M. Chehel Amirani, , “Two-dimensional strip spectral correlation algorithm to fast estimation of 2D-cyclic spectral function for texture analysis” ,Multidimensional Systems and Signal Processing, (2017), 1-16.

6-S. Mihandoost, M. Chehel Amirani, , "EEG Signal Analysis using GARCH Based Feature Estimation of Spectral Correlation Function" ,Signal, Image and Video Processing , 2015, 1461-1472..

7-Amirani, Mehdi Chehel, Mohsen Toorani, and Sara Mihandoost. , "Feature‐based Type Identification of File Fragments." ,Security and Communication Networks , 2013, 115-128..

8-S. Mihandoost, M. Chehel Amirani, M. Amir Mazlaghani, A,Mihandoost, “Automatic Feature Extraction Using GARCH Model: An Application to EEG Classificatio”,  ,IET Signal Processing, 2012, 829-838.

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)


1-سارا میهن دوست، تجزیه و تحلیل امواج فیبریلاتور دهلیزی به منظور طبقه بندی AF با استفاده از موجک لیدر،۳۰ امین کنفرانس بین المللی برق icee2022، 2022.

2-N. Khiabanmanesh, A. Amini, S. Mihandoost,, “Diagnosis of Epilepsy Using Time-series Distribution of EEG Signals” ,25th international conference, Mix Design and Integrated Circuits and systems, Poland, , 2018.

3-S. Mihandoost, M. Chehel Amirani, " Robust Texture Image Retrieval Based on Two Dimensional Cyclic Spectral Analysis ". ,25th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), , 2017.

4-S. Mihandoost, M. Chehel Amirani , " Electrocardiogram Recognition Using Spectral Correlation Function " ,24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), , 2016.

5-S. Mihandoost, M. Chehel Amirani , " Automatic Modulation Classification Using Combination of Wavelet Transform and GARCH Model ". ,8th International Symposium on Telecommunications (IST2016),, 2016.

6-S. Mihandoost, M. Chehel Amirani, "Epileptic Seizure Detection Using GARCH Model on EEG Signals" ,International IEEE Conference on Computer and Knowledge Engineering,, 2011.

7-S. Mihandoost, M. Chehel Amirani, b. Zali , "A New Approach for Feature Extraction of EEG Signal Using GARCH Variance Series", ,Proceeding of the 5th International Conference on Application of information and Communication Technologies, Baku,, 2011.

8-S. Mihandoost, M. Chehel Amirani, b. Zali , "Seizure Detection Using Wavelet Transform and a New Statistical Feature" ,Proceeding of the 5th International Conference on Application of information and Communication Technologies. Baku,, 2011.

9-B. Zali , M. Chehel Amirani, S. Mihandoost , " Enhancement and Cleaning of Handwritten Data by using Neural Networks and Threshold Technical” ,Proceeding of the 5th International Conference on Application of information and Communication Technologies, Baku,, 2011.

10-N. Panahi, M.G Shyesteh, S. Mihandoost, B. Zali , , "Recognition of Different Datasets Using PCA, LDA and Various Classifiers" ,Proceeding of the 5th International Conference on Application of information and Communication Technologies. Baku, , 2011.

پروژه های تحقیقاتی (1)


1-sara mihandoost, Post Doctorate researcher- Outcome prediction of Catheter Ablation (CA) of patients with persistent atrial fibrillation through the analysis of ECG signals. .,Lorraine University, Nancy, France. , 2019-2021.

کتاب های چاپ شده (1)


1-سارا میهن دوست و میلاد شیرمحمدی، -پردازش داده با پایتون - ،تهران-انتشارات آرنا، شابک:۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۷۶۳-۴.

دروس تدریس شده (6)


1- فرآیندهای تصادفی.

2- پردازش سیگنال های دیجیتال پیشرفته.

3- روش تحقیق و تدوین پایان نامه.

4- مباحث ویژه ۱.

5- اصول سیستمهای مخابراتی.

6- فیلتر و سنتز مدار.