• مسعود تیموری

  • استادیار
  • گروه مهندسی برق
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • مسعود تیموری
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1- کارشناسی االکترونیک،دانشگاه ارومیه، 1384.

2- کارشناسی ارشد الکترونیک،دانشگاه ارومیه، 1387.

3- دکتری الکترونیک- گرایش میکروالکترونیک،دانشگاه تبریز، 1397.