• ایوب حیدری

  • استادیار
  • تربیت بدنی
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]
   
  • نام و نام خانوادگی
  • ایوب حیدری
  • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • تربیت بدنی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی