• جواد عبدالحسینی

  • استادیار
  • گروه معماری
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (75)

مقالات ژورنال (11)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (37)

دروس تدریس شده (75)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • جواد عبدالحسینی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه معماری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (75)


1- نقشه کشی مهندسی.

2- تنظیم شرایط محیطی.

3- طراحی فنی ساختمان (نظری).

4- طراحی فنی ساختمان (عملی).

5- ماشین آلات ساختمانی در راهسازی.

6- رسم فنی و نقشه کشی ساختمان (عملی).

7- رسم فنی و نقشه کشی ساختمان (نظری).

8- تاریخ معماری و ساختمان.

9- طراحی معماری و شهرسازی.

10- مهندسي محيط زيست.

11- مباني طراحي جزئيات ساختمان.

12- طراحي معماري و شهرسازي.

13- تاريخ معماري و ساختمان.

14- متره و برآورد (نظري).

15- پروژه متره و برآورد.

16- پروژه تخصصي.

17- انرژي و توسعه پايدار.

18- آزمايشگاه مصالح ساختماني.

19- مصالح ساختماني.

20-.

21- پروژه متره و برآورد.

22- متره و برآورد نظری.

23- آزمایشگاه مصالح ساختمانی.

24- مصالح ساختمانی نظری.

25- طراحی فنی ساختمان عملی.

26- طراحی فنی ساختمان نظری.

27- تاریخ معماری و ساختمان.

28- تنظیم شرایط محیطی.

29- ماشین آلات ساختمانی در راهسازی.

30-طراحی معماری و شهرسازی، کارشناسی عمران،97-98.

31-طراحی فنی ساختمان، کاردانی معماری،97-98.

32-آشنایی با طراحی معماری، کاردانی معماری،97-98.

33-رسم فنی و نقشه کشی ساختمان، کارشناسی عمران،97-98.

34-تمرینهای معماری، کاردانی معماری،97-98.

35-آشنایی با معماری جهان، کاردانی معماری،97-98.

36-طراحی فنی ساختمان، کاردانی معماری،96-97.

37-آشنایی با طراحی معماری، کارشناسی عمران،96-97.

38-ساخت و ارایه 1، کاردانی معماری،96-97.

39-تمرینهای معماری، کاردانی عمران،96-97.

40-طراحی معماری و شهرسازی، کارشناسی عمران،95-96.

41-آشنایی با طراحی معماری، کاردانی معماری،95-96.

42-آشنایی با طراحی معماری، کاردانی معماری،95-96.

43-تمرینهای معماری، کاردانی معماری،95-96.

44-ساخت و ارایه 1، کاردانی معماری،95-96.

45-آشنایی با طراحی معماری، کاردانی معماری،94-95.

46-ترسیم فنی 2، کاردانی معماری،94-95.

47-تمرینهای معماری، کاردانی معماری،94-95.

48-ساخت و ارایه 1، کاردانی معماری،94-95.

49-آشنایی با طراحی معماری، کاردانی معماری،93-94.

50-تمرینهای معماری، کاردانی معماری،93-94.

51-ساخت و ارایه 1، کاردانی معماری،93-94.

52-طراحی فنی ساختمان، کاردانی معماری،92-93.

53-آشنایی با طراحی معماری ، کاردانی معماری،92-93.

54-طراحی معماری و شهرسازی، کارشناسی عمران،92-93.

55-تمرینهای معماری، کاردانی معماری،92-93.

56-ساخت و ارایه 1، کاردانی معماری،92-93.

57-رسم فنی، کاردانی معماری،92-93.

58-رسم فنی و نقشه کشی ساختمان، کارشناسی عمران،92-93.

59-رسم فنی و نقشه کشی ساختمان، کارشناسی عمران،91-92.

60-طراحی فنی ساختمان، کاردانی معماری،91-92.

61-آشنایی با طراحی معماری، کاردانی معماری،91-92.

62-نقشه کشی ساختمان، کاردانی معماری،91-92.

63-طراحی معماری، کارشناسی عمران،91-92.

64-طراحی معماری و شهرسازی، کارشناسی عمران،91-92.

65-تمرینهای معماری، کاردانی معماری،91-92.

66-ساخت و ارایه 3، کاردانی معماری،91-92.

67-ساخت و ارایه 1، کاردانی معماری،91-92.

68-اصول و مبانی معماری و شهرسازی، کارشناسی عمران،91-92.

69-طراحی فنی ساختمان، کاردانی معماری،90-91.

70-آشنایی با طراحی معماری، کاردانی معماری،90-91.

71-طراحی معماری، کارشناسی عمران،90-91.

72-طراحی معماری و شهرسازی، کارشناسی عمران،90-91.

73-تمرینهای معماری، کاردانی معماری،90-91.

74-آشنایی با معماری جهان، کاردانی معماری،90-91.

75-رسم فنی و نقشه کشی ساختمان، کارشناسی عمران،90-91.

مقالات ژورنال (11)


1-Abdolhoseyni J., Danesh M., Sound transmission loss of a sandwich functionally graded cylindrical shell integrated with magneto-electro-elastic patches,Journal of Sound and Vibration, 2022, 541.

2-M. Danesh, and J. Abdolhoseyni, OPTIMIZATION AND ENHANCEMENT OF THE PERFORMANCE OF SMART SYSTEMS IN HIGH-RISE BUILDINGS BY MEANS OF META-HEURISTIC ALGORITHM,INTERNATIONAL JOURNAL OF OPTIMIZATION IN CIVIL ENGINEERING, 2021, 11(3).

3- سازگار كردن طراحي خانه هاي مسكوني تبريز و باكو با فرهنگ و اقليم بومي ،فصلنامه معماري،شهرسازي و تجسمي داراي رتبه علمي - پژوهشي (هنر و معماري) سال هشتم، شماره 18، پاييز 1390.

4- تطبیق شرایط ایده های معاصر در احیاء شهرهای تاریخی.،مجله اوربانیزم دانشکده معماری دانشگاه معماری و ساختمان جمهوری آذربایجان. شماره 11. دارای نمایه ISSN 1811 – 6582 سال انتشار 2008 میلادی. .

5- همگون ساختن ساختمانهای جدید مسکونی در محیط تاریخی تبریز و باکو.،نشریه آثار علمی دانشگاه معماری و ساختمان جمهری آذربایجان. شماره 2. سال انتشار 2007 میلادی..

6- بررسیهای تشابه خانه های مسکونی شهر تبریز از ایران و شهر باکو از جمهوری آذربایجان و پیشنهادات همگون سازی.،نشریه دانشکده معماری و شهرسازی آکادمی علوم جمهوری آذربایجان. شماره 5. سال انتشار 2007 میلادی..

7- مشکلات همگون سازی و سنن معماری در محیط تاریخی شهر.،مجله ایده آل مکان جمهوری آذربایجان. شماره 04/(06). سال انتشار 2007 میلادی..

8- ویژگیهای همگون سازی فرمهای ساختمانی جدید در محیط تاریخی.،مجله اوربانیزم دانشکده معماری دانشگاه معماری و ساختمان جمهوری آذربایجان.شماره 10. دارای نمایه ISSN 1811 – 6582 سال انتشار 2007 میلادی. .

9- تبریز- مسکن کهن انسان.،نشریه آثار علمی دانشگاه معماری و ساختمان جمهری آذربایجان. شماره 2. سال انتشار 2006 میلادی..

10- تاثیر اقلیم و محیط در شکل گیری خانه های مسکونی شهرهای جنوبی ایران (در آئینه شهر یزد).،نشریه دانشکده معماری و شهرسازی آکادمی علوم جمهوری آذربایجان. شماره 2. سال انتشار 2004 میلادی..

11- تاثیر اقلیم و محیط در شکل گیری خانه های مسکونی شهرهای جنوبی ایران در آئینه شهر بندری بوشهر.،1- مجله اوربانیزم دانشکده معماری دانشگاه معماری و ساختمان جمهوری آذربایجان. شماره 5. سال انتشار 2003 میلادی. .

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (37)


1-.

2-جواد عبدالحسینی، احیای بافت فرسوده با هدف سهیم کردن ساکنین در بخش مرکزی شهر خوی،National Conference on Architecture، Civil Engineering، Urban Development and Horizons of Islamic Art in the Second Step Statement of the Revolution Tabriz Islamic Art University.

3-جواد عبدالحسینی، افزایش بهره وری در صنعت ساخت با خلاقیت و نوآوری،National Conference on Architecture، Civil Engineering، Urban Development and Horizons of Islamic Art in the Second Step Statement of the Revolution Tabriz Islamic Art University ، 2021.

4-جواد عبدالحسینی، بررسی به کارگیری تکنیک های مدیریّت ناب، برای بهبود عملکرد پروژه های ساخت در شهرستان خوی،دومین کنفرانس ملی مدیریت شهری، شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری - تبریز، 1398.

5-جواد عبدالحسینی، توسعۀ معماری پایدار با فنّ آوری نانوتکنولوژی،دومین کنفرانس ملی مدیریت شهری، شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری - تبریز، 1398.

6-مسعود دانش و جواد عبدالحسینی، تحلیل قابلیت اعتماد چلیک های فضاکار بهینه سازی شده با استفاده از شبکه های عصبی،دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام تبریز – دانشگاه تبریز، 1398.

7-جواد عبدالحسینی، مسعود دانش، شکل گیری خانه تا مسکن معاصر با رویکرد معماری همساز با اقلیم،دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام تبریز – دانشگاه تبریز، 1398.

8-جواد عبدالحسینی و نگین عباداله زاده، تأثیرمنابع آب¬های گرم و معدنی در گردشگری سلامت و توریسم درمانی (نمونه موردی:آب گرم معدنی در جاده قطور شهرستان خوی) ،سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران ، معماری و صنعت ساختمان ایران، 1397/09/20.

9-جواد عبدالحسینی و نگین عباداله زاده، لزوم طراحی مرکز اقامتی تفریحی در مسیر جاده ابریشم خوی به منظور جذب گردشگر،سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران ، معماری و صنعت ساختمان ایران، 1397/09/20.

10-افسون عبدالحسین زاده و جواد عبدالحسینی، لزوم حفظ آداب و سنن، فرهنگ و هنر و شاخصه های اجتماعی در طراحی مجتمع های مسکونی،کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی، 1397/04/08.

11-افسون عبدالحسین زاده و جواد عبدالحسینی، بررسی کالبد معماری مجتمع های مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی،کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی، 1397/04/08.

12-جواد عبدالحسینی، بررسی الگوی سنتی خانۀ ایرانی و روش های همگون سازی مسکن،کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، 1397/02/30.

13-جواد عبدالحسینی، استفاده از مدل سنتی خانه های تاریخی در طراحی مسکن مدرن،دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان، 1397/02/25.

14-جواد عبدالحسینی، استفاده از عامل تأثیربخش فرهنگ در طراحی مسکن مدرن به تبعیت از خانه های تاریخی،سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری، 1397/06/14.

15-جواد عبدالحسینی، بررسی الگوی فضایی خانه های بومی و رهیافت های نوین در طراحی پایدار معماری مسکن،کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، 1397/09/28.

16-جواد عبدالحسینی و سمیرا عظیم زاده، طراحی مرکز تخصصی آموزشی- تحقیقاتی فرش در جهت احیا و اعتلای این هنر- صنعت بومی،اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری، 1396/02/20.

17-جواد عبدالحسینی، لزوم حفظ ساختار واحد همسایگی در شهرها با نگرش فرهنگی و محرمیت در معماری،چهارمین کنگره معماری و شهرسازی ایران، 1395/12/09.

18-جواد عبدالحسینی، بررسی الگوی خانه های تاریخی و محیط پیرامون آن برای به کارگیری در طراحی مجتمع ها و خانه های معاصر،پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، 1396/10/07.

19-جواد عبدالحسینی، معماری مسکن در خانه های تاریخی و معاصر ایران با رویکرد فرهنگ و محرمیت،دومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها، 1396/09/24.

20-خلیل احمدی اصل و جواد عبدالحسینی، بررسی تاثیرگذاری طراحی مجتمع تجاری تفریحی رفاهی بر صنعت توریسم در منطقه آزاد ماکو،کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر، 1396/05/25.

21-خلیل احمدی اصل و جواد عبدالحسینی، نقش مجتمع فرهنگی، تفریحی، رفاهی در توسعه پایدار گردشگری در منطقه آزاد ماکو،کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر، 1396/05/25.

22-میریونس جلالی و جواد عبدالحسینی، پتانسیل آبدرمانی و نقش آن در افزایش صنعت توریسم سلامت ،چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، 1395/11/08.

23-میریونس جلالی و جواد عبدالحسینی، اکوتوریسم و تاثیر آن بر تحقق توسعه پایدار،چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، 1395/11/08.

24-مانا صالحی، جواد عبدالحسینی، ارسطو ارمغانی، مطالعه فضا های زیر زمینی درمعماری بومی،اولین کنفرانس ملی رویکردهای معماری و شهرسازی پیش رو، 1395/05/28.

25-مانا صالحی، جواد عبدالحسینی، ارسطو ارمغانی، بررسی معماری زیرزمینی شهر اویی (نوش آباد)،اولین کنفرانس ملی رویکردهای معماری و شهرسازی پیش رو، 1395/05/28.

26-مانا صالحی، جواد عبدالحسینی، ارسطو ارمغانی، بررسی معماری زیرزمینی،دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری، 1395/05/20.

27-مانا صالحی، جواد عبدالحسینی، ارسطو ارمغانی، بررسی فضاهای زیرزمینی با رویکرد معماری پایدار،سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در مهندسی عمران، معماری، طراحی شهری و محیط پایدار، 2016/10/06.

28-روح انگیز حاجی لو و جواد عبدالحسینی، خانۀ آشنای کودک خانه ای امن برای زندگی و آموزش و یادگیری در رشد و ارتقائ خلاقیت کودکان،اولین کنفرانس جامع بین المللی علوم مهندسی در ایران، سپتامبر 2016.

29-روح انگیز حاجی لو جواد عبدالحسینی، طراحی خانه آشنای کودک با رویکرد روانشناسی محیط،اولین کنفرانس جامع بین المللی علوم مهندسی در ایران، سپتامبر 2016.

30-سعید حسنقلیپور، جواد شریف نژاد و جواد عبدالحسینی، بررسی الزامات پدافند غیر عامل در طراحی معماری و شهرسازی،دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی، 1392/12/22.

31-سعید حسنقلیپور، جواد شریف نژاد و جواد عبدالحسینی، بررسی حداقل استانداردها و سرانه های مورد نیاز اسکان بازماندگان پس از وقوع سوانح (نمونه موردی: منطقه 3 شهر ارومیه)،دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی، 1394/02/31.

32-سعید حسنقلیپور، جواد شریف نژاد و جواد عبدالحسینی، بررسی عوامل موثر در مکان یابی اسکان موقت پس از بروز سوانح (نمونه موردی شهر ارومیه)،دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی، 1394/02/31.

33-سعید حسنقلیپور، جواد شریف نژاد و جواد عبدالحسینی، بررسی سیستم سازه ای لوله های کاغذی به منظور اسکان بازماندگان پس از سوانح طبیعی. ،دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی، 1394/02/31.

34-جواد عبدالحسینی و مهدی مهرنیا، نقش مصالح نانو در طراحی بناها با معماری پایدار،مركز آموزشي علمي-كاربردي شهرداري كرج، 1392/12/22.

35-جواد عبدالحسینی و مهدی مهرنیا، استفاده از فتوولتائیک در راستای توسعه معماری پایدار،مركز آموزشي علمي-كاربردي شهرداري كرج ، 1392/12/22.

36-جواد عبدالحسینی، نظری به معماری گذشته تبریز.،سومین همایش بین المللی در رابطه با مشکلات توسعه و شکل گیری شهرهای تاریخی شرق و آسیای مرکزی در باکو .

37-جواد عبدالحسینی، همگون سازی ساختمانهای مسکونی جديد متناسب با بافت تاریخی شهرها در کشورهای مشرق‌زمين (در آينه ایران و آذربایجان). ،کنفرانس بین المللی دیدگاههای نوین شهری در طراحی و حمل و نقل. محل برگزاری: کشور یونان. .

دروس تدریس شده (75)


1- نقشه کشی مهندسی.

2- تنظیم شرایط محیطی.

3- طراحی فنی ساختمان (نظری).

4- طراحی فنی ساختمان (عملی).

5- ماشین آلات ساختمانی در راهسازی.

6- رسم فنی و نقشه کشی ساختمان (عملی).

7- رسم فنی و نقشه کشی ساختمان (نظری).

8- تاریخ معماری و ساختمان.

9- طراحی معماری و شهرسازی.

10- مهندسي محيط زيست.

11- مباني طراحي جزئيات ساختمان.

12- طراحي معماري و شهرسازي.

13- تاريخ معماري و ساختمان.

14- متره و برآورد (نظري).

15- پروژه متره و برآورد.

16- پروژه تخصصي.

17- انرژي و توسعه پايدار.

18- آزمايشگاه مصالح ساختماني.

19- مصالح ساختماني.

20-.

21- پروژه متره و برآورد.

22- متره و برآورد نظری.

23- آزمایشگاه مصالح ساختمانی.

24- مصالح ساختمانی نظری.

25- طراحی فنی ساختمان عملی.

26- طراحی فنی ساختمان نظری.

27- تاریخ معماری و ساختمان.

28- تنظیم شرایط محیطی.

29- ماشین آلات ساختمانی در راهسازی.

30-طراحی معماری و شهرسازی، کارشناسی عمران،97-98.

31-طراحی فنی ساختمان، کاردانی معماری،97-98.

32-آشنایی با طراحی معماری، کاردانی معماری،97-98.

33-رسم فنی و نقشه کشی ساختمان، کارشناسی عمران،97-98.

34-تمرینهای معماری، کاردانی معماری،97-98.

35-آشنایی با معماری جهان، کاردانی معماری،97-98.

36-طراحی فنی ساختمان، کاردانی معماری،96-97.

37-آشنایی با طراحی معماری، کارشناسی عمران،96-97.

38-ساخت و ارایه 1، کاردانی معماری،96-97.

39-تمرینهای معماری، کاردانی عمران،96-97.

40-طراحی معماری و شهرسازی، کارشناسی عمران،95-96.

41-آشنایی با طراحی معماری، کاردانی معماری،95-96.

42-آشنایی با طراحی معماری، کاردانی معماری،95-96.

43-تمرینهای معماری، کاردانی معماری،95-96.

44-ساخت و ارایه 1، کاردانی معماری،95-96.

45-آشنایی با طراحی معماری، کاردانی معماری،94-95.

46-ترسیم فنی 2، کاردانی معماری،94-95.

47-تمرینهای معماری، کاردانی معماری،94-95.

48-ساخت و ارایه 1، کاردانی معماری،94-95.

49-آشنایی با طراحی معماری، کاردانی معماری،93-94.

50-تمرینهای معماری، کاردانی معماری،93-94.

51-ساخت و ارایه 1، کاردانی معماری،93-94.

52-طراحی فنی ساختمان، کاردانی معماری،92-93.

53-آشنایی با طراحی معماری ، کاردانی معماری،92-93.

54-طراحی معماری و شهرسازی، کارشناسی عمران،92-93.

55-تمرینهای معماری، کاردانی معماری،92-93.

56-ساخت و ارایه 1، کاردانی معماری،92-93.

57-رسم فنی، کاردانی معماری،92-93.

58-رسم فنی و نقشه کشی ساختمان، کارشناسی عمران،92-93.

59-رسم فنی و نقشه کشی ساختمان، کارشناسی عمران،91-92.

60-طراحی فنی ساختمان، کاردانی معماری،91-92.

61-آشنایی با طراحی معماری، کاردانی معماری،91-92.

62-نقشه کشی ساختمان، کاردانی معماری،91-92.

63-طراحی معماری، کارشناسی عمران،91-92.

64-طراحی معماری و شهرسازی، کارشناسی عمران،91-92.

65-تمرینهای معماری، کاردانی معماری،91-92.

66-ساخت و ارایه 3، کاردانی معماری،91-92.

67-ساخت و ارایه 1، کاردانی معماری،91-92.

68-اصول و مبانی معماری و شهرسازی، کارشناسی عمران،91-92.

69-طراحی فنی ساختمان، کاردانی معماری،90-91.

70-آشنایی با طراحی معماری، کاردانی معماری،90-91.

71-طراحی معماری، کارشناسی عمران،90-91.

72-طراحی معماری و شهرسازی، کارشناسی عمران،90-91.

73-تمرینهای معماری، کاردانی معماری،90-91.

74-آشنایی با معماری جهان، کاردانی معماری،90-91.

75-رسم فنی و نقشه کشی ساختمان، کارشناسی عمران،90-91.