• جعفر طهمورث نژاد

  • دانشیار
  • گروه مهندسی فناوری اطلاعات
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          

من یک متخصص علم داده و هوش مصنوعی هستم. در این زمینه کلی، من در یادگیری ماشینی، یادگیری عمیق، یادگیری تقویتی و تکنیک های پردازش و تجزیه و تحلیل داده های پزشکی و کشاورزی تخصص دارم. مهارت های من شامل مدل سازی ریاضی، پردازش تصویر و بینایی کامپیوتری، پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات، تجزیه و تحلیل احساسات، امنیت سایبری و برنامه های کاربردی یادگیری عمیق برای فین تک است. علاوه بر این، من در تجزیه و تحلیل و توسعه سیستم های پزشکی و کشاورزی متخصص هستم.

         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

مقالات ژورنال (32)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)

پایان نامه ها (16)

دروس تدریس شده (9)

جوایز و افتخارات (6)

مهارت ها (17)

زبان (4)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • جعفر طهمورث نژاد
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی فناوری اطلاعات
 
        بیوگرافی کوتاه

من یک متخصص علم داده و هوش مصنوعی هستم. در این زمینه کلی، من در یادگیری ماشینی، یادگیری عمیق، یادگیری تقویتی و تکنیک های پردازش و تجزیه و تحلیل داده های پزشکی و کشاورزی تخصص دارم. مهارت های من شامل مدل سازی ریاضی، پردازش تصویر و بینایی کامپیوتری، پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات، تجزیه و تحلیل احساسات، امنیت سایبری و برنامه های کاربردی یادگیری عمیق برای فین تک است. علاوه بر این، من در تجزیه و تحلیل و توسعه سیستم های پزشکی و کشاورزی متخصص هستم.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1- کارشناسی،دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۸۳.

2- کارشناسی ارشد،دانشگاه شیراز، ۱۳۸۶.

3- دکتری،دانشگاه شیراز، ۱۳۹۴.

مقالات ژورنال (32)


1-Alipour, N., Tahmoresnezhad, J., Cross-domain pattern classification with heterogeneous distribution adaptation,International Journal of Machine Learning and Cybernetics, 2022, https://doi.org/10.1007/s13042-022-01646-z.

2-Shahrouz, E., Tahmoresnezhad, J., Image alignment via kernelized feature learning,Journal of Signal and Data Processing, 2022, 19 (3) :19-34.

3-Alipour, N., Tahmoresnezhad, J., Heterogeneous domain adaptation with statistical distribution alignment and progressive pseudo label selection,Applied Intelligence, 2022, 52 (7), pp. 8038-8055.

4-Noori Saray, S., Tahmoresnezhad, J., Iterative joint classifier and domain adaptation for visual transfer learning,International Journal of Machine Learning and Cybernetics, 2022, 13 (4), pp. 947-961.

5-Mardani, M., Tahmoresnezhad, J., Cross-and multiple-domains visual transfer learning via iterative Fischer linear discriminant analysis,Knowledge and Information Systems, 2021, 63(8), pp.2157-2188.

6-Rezaei, S., Tahmoresnezhad, J. and Solouk, V., A transductive transfer learning approach for image classification,International Journal of Machine Learning and Cybernetics, 2021, 12(3), pp.747-762.

7-Saray, S.N., Tahmoresnezhad, J., Joint distinct subspace learning and unsupervised transfer classification for visual domain adaptation,Signal, Image and Video Processing, 2021, 15(2), pp.279-287.

8-Zandifar, M. and Tahmoresnezhad, J., Locality Fisher discriminant analysis for conditional domain adaption,Iran Journal of Computer Science, 2021, 4(1), pp.17-34.

9-Ahmadvand, M. and Tahmoresnezhad, J., Metric transfer learning via geometric knowledge embedding,Applied Intelligence, 2021, 51(2), pp.921-934.

10-Zandifar, M., Noori Saray, S., Tahmoresnezhad, J., Domain Adaptation via Bregman divergence minimization,Scientia Iranica, 2021, doi: 10.24200/sci.2021.51486.2210 .

11-Zandifar, M. and Tahmoresnezhad, J., Unsupervised domain adaptation via Bregman Divergence minimization and Adaptive Classifier learning,Journal of Soft Computing and Information Technology, 2020, 9(3), pp.27-42.

12-Sherafati, F. and Tahmoresnezhad, J., Image Classification via Sparse Representation and Subspace Alignment,Signal and Data Processing, 2020, 17(2), pp.58-47.

13-Karimpour, M., Saray, S.N., Tahmoresnezhad, J. and Aghababa, M.P., Multi-source domain adaptation for image classification,Machine Vision and Applications, 2020, 31(6), pp.1-19.

14-Noori Saray, S. and Tahmoresnezhad, J., Kernelized Domain Adaptation and Balanced Distribution Alignment for Image Classification,Journal of Soft Computing and Information Technology, 2020, 9(2), pp.48-60.

15-Gholenji, E. and Tahmoresnezhad, J., Joint discriminative subspace and distribution adaptation for unsupervised domain adaptation,Applied Intelligence, 2020, 50(7), pp.2050-2066..

16-Gholenji, E. and Tahmoresnezhad, J., Joint local and statistical discriminant learning via feature alignment,Signal, Image and Video Processing, 2020, 14(3), pp.609-616.

17-Rezaei, S. and Tahmoresnezhad, J., Discriminative and domain invariant subspace alignment for visual tasks,Iran Journal of Computer Science, 2019, 2(4), pp.219-230.

18-Rezaei, S., Tahmoresnezhad, J. and Solouk, V., Image Reconstruction Error Minimization via Distribution Adaptation and Low-Rank Constraint,Tabriz Journal of Electrical Engineering, 2020, 50(1), pp.147-161.

19-Zandifar, M. and Tahmoresnezhad, J., Sample-oriented Domain Adaptation for Image Classification,Signal and Data Processing,, 2019, 16(3), pp.148-129.

20-Mardani, M. and Tahmoresnezhad, J., Joint distribution adaptation via feature and model matching,Scientia Iranica. Transaction D, Computer Science & Engineering, Electrical, 2019, 26(6), pp.3515-3539.

21-19. Zandifar, M. and Tahmoresnezhad, J., Cross Domains Image Processing via Fisher Linear Discriminative Analysis and Bregman Divergence,Tabriz Journal of Electrical Engineering, 2020, 49(4), pp.1681-1696.

22-Dastgheib, M.B., Jahromi, M.F. and Tahmoresnezhad, J., A Low-Cost Image Steganalysis by Using Domain Adaptation,International Journal of Information Science and Management, 2018, 16(1).

23-Sherafati, F. and Tahmoresnezhad, J., Image Processing via Sparse Coding and Adaptive Classification,Tabriz Journal of Electrical Engineering, 2021, 50(4), pp.1683-1696.

24-Gholenji, E. and Tahmoresnezhad, J., Visual Domains Adaptation via Feature and Model Matching,Tabriz Journal of Electrical Engineering, 2019, 49(1), pp.381-397.

25-Tahmoresnezhad, J. and Hashemi, S., DiReT: An effective discriminative dimensionality reduction approach for multi-source transfer learning,Scientia Iranica, 2017, pp.1303-1311.

26-Khorshidpour, Z., Tahmoresnezhad, J., Hashemi, S. and Hamzeh, A., Domain invariant feature extraction against evasion attack,International Journal of Machine Learning and Cybernetics, 2018, 9(12), pp.2093-2104.

27-Tahmoresnezhad, J. and Hashemi, S., Visual domain adaptation via transfer feature learning,Knowledge and information systems, 2017, 50(2), pp.585-605.

28-Khorshidpour, Z., Tahmoresnezhad, J., Hashemi, S. and Hamzeh, A., Using domain adaptation in adversarial environment,International Journal of Data Mining, Modelling and Management, 2017, 9(3), pp.201-219.

29-Tahmoresnezhad, J. and Hashemi, S., Transductive transfer learning via maximum margin criterion,Scientia Iranica, 2017, 23(3), pp.1239-1250.

30-Tahmoresnezhad, J. and Hashemi, S.,, Exploiting kernel-based feature weighting and instance clustering to transfer knowledge across domains,Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, 2017, 25(1), pp.292-307.

31-Tahmoresnezhad, J. and Hashemi, S., An efficient yet effective random partitioning and feature weighting approach for transfer learning,International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, 2016, 30(02), p.1651003..

32-Tahmoresnezhad, J. and Hashemi, S., A generalized kernel-based random k-samplesets method for transfer learning,Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Electrical Engineering, 2015, 39(E2), pp.193-207.

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)


1-Noori Saray, S., Tahmoresnezhad, J., Optimal Classifier Learning with Weighted Geometric Mean and Dynamic Balance Distribution Alignment,3rd International Conference on Soft Computing, Gilan, Iran., Nov 2019.

2-Zandifar, M., Tahmoresnezhad, J., Domain adaptation through linear discrimination analysis and local geometric structure for multimodal data,3rd National Conference on Computer Engineering, Information Technology and Data Processing, Tehran, Iran., Nov 2018.

3-Zandifar, M., Tahmoresnezhad, J., Domain adaptation through linear discrimination analysis and local geometric structure for multimodal data,3rd National Conference on Computer Engineering, Information Technology and Data Processing, Tehran, Iran., Nov 2018.

4-Zandifar, M., Tahmoresnezhad, J., Domain adaptation through linear discrimination analysis and local geometric structure for multimodal data,3rd National Conference on Computer Engineering, Information Technology and Data Processing, Tehran, Iran., Nov 2018.

5-Rezaie, S., Tahmoresnezhad, J., Classifying images through the transfer of geometric and statistical knowledge,3rd National Conference on Computer Engineering, Information Technology and Data Processing, Tehran, Iran., Nov 2018.

6-Keshtiban, P., Tahmoresnezhad, J., Abbasnajad, J., Deep Drawing Investigation by Data Mining Methodology,World Academy of Science, Engineering and Technology, Paris, France., Jun 2011.

7-Karimpour, M., Tahmoresnezhad, J., Image classification by transfer learning of features and sample matching,2nd National Conference on Soft Computing, Gilan, Iran., Nov 2017.

8-Mardani, M., Tahmoresnezhad, J, Discriminative clustering and conditional distribution matching for real image classification,. 2nd National Conference on Soft Computing, Gilan, Iran., Nov 2017.

9-Tahmoresnezhad, J., Hashemi, S., Common Feature Extraction in Multi-Source Domains for Transfer Learning,7th Conference on Information and Knowledge Technology, Urmia, Iran., May 2015.

10-Tahmoresnezhad, J., Keshtiban, P., Mirzaee, I., An Integrated FEM and Data Mining Methodology in Sheet Metal Forming Production,Iran’s First International Conference on Industrial Automation, Tehran, Iran., Oct 2009.

11-Ahmadvand, M., Tahmoresnezhad, J., Adversarial Training in Recurrent Neural Network,1st National Conference of Contemporary Businesses and Smart Data Mining and Digital Image Processing, Kerman, Iran., Feb 2019.

12-Alavi, N., Tahmoresnezhad, J., Structured representation learning through reinforcement learning and networks with long-term-short-term memory,1st National Conference of Contemporary Businesses and Smart Data Mining and Digital Image Processing, Kerman, Iran., Feb 2019.

13-Ghaemi, Z., Tahmoresnezhad, J., Classification of emotions from user perspective and product perspective,National conference of new technologies in computer and medical engineering, Isfahan, Iran., Feb 2019.

14-Jafari, N., Tahmoresnezhad, J., Summarizing users descriptive comments using the SentiWordNet network,2nd National conference of computer and electrical engineering, Isfahan, Iran., Feb 2019.

15-Khakzad, F., Tahmoresnezhad, J., Analysis of scalable emotions based on semantic score,National conference of new technologies in computer and medical engineering, Isfahan, Iran., Feb 2019.

16-Mohtashami, F., Tahmoresnezhad, J., Constructing a dataset to evaluate three examples of question-and-answer systems,2nd National conference of computer and electrical engineering, Isfahan, Iran., Feb 2019.

17-Shahrouz, E., Tahmoresnezhad, J., Entity and relation matching learning for multilingual knowledge graph,1st National Conference of Contemporary Businesses and Smart Data Mining and Digital Image Processing, Kerman, Iran, Feb 2019.

18-Talischi, M., Tahmoresnezhad, J., A study on the methods of generating synthetic electronic health records using adversarial networks,National conference of new technologies in computer and medical engineering, Isfahan, Iran., Feb 2019.

19-Zafarkhah, F., Tahmoresnezhad, J, An Overview of Cross-lingual Texts Classification Methods,2nd National conference of computer and electrical engineering, Isfahan, Iran, Feb 2019.

20-Zahedi, M., Tahmoresnezhad, J, Optimum selection of features in the classification of texts in Naive Bayes algorithm,2nd National conference of computer, information technology and artificial intelligence applications, Isfahan, Iran, Feb 2019.

پایان نامه ها (16)


1-Seyyede Shima Fatemi, Optimal transport for unsupervised domain adaptation based on deep learning, 2022.

2-Ronak Moradi, Multi-representation adaptation network for cross-domain image classification, 2022.

3-Jalal Hasanzadeh, Non-parametric transfer learning using intra-domain alignment, 2022.

4-Yasaman Seyedmousavi, Image Steganalysis via Transfer Learning Framework, 2021.

5-Shahrzad Babaie, Presenting A New Method for Cross-lingual Processing, 2021.

6-Niloofar Alavi, Multi-Agent Reinforcement Learning via domain adaptation, 2021.

7-Elahe Gholenji, Visual Domain Adaptation via Feature Matching and Adaptive Classification, 2018.

8-Naimeh Alipour, Heterogeneous Domain Adaptation via Landmark Selection and Sparse Coding, 2021.

9-Shiva Noori Saray, Kernelized Domain Adaptation and Balanced Distribution Alignment for Image Classification, 2020.

10-Mahya Ahmadvand, Kernel mean matching in metric transfer learning framework, 2020.

11-Samaneh Rezaei, Image Reconstruction Error Minimization via Distribution Adaptation and Low-rank representation, 2019.

12-Nayereh Taghavi, Text Effects Transfer via Statistical Methods, 2019.

13-Mozhdeh Zandifar, Domain Adaptation via Divergence Minimization and Adaptive Classification, 2018.

14-Morvarid Karimpour, Visual Domain Adaptation via Sample Selection, 2018.

15-Mehri Mardani, Multimodal Dimensionality Reduction via Transfer Learning, 2018.

16-Farimah sherafati, Exploiting Instance Reweighting and Sparse Coding For Visual Domain Adaptation Via Feature Matching, 2018.

دروس تدریس شده (9)


1- Data Mining, Master of Engineering.

2- Information Retrieval, Master of Engineering.

3- Applied Linear Algebra, Bachelor of Engineering .

4- Decision Support Systems, Master of Engineering.

5- Pattern Recognition, Master of Engineering .

6- Game Theory, Master of Engineering.

7- Operating Systems, Bachelor of Engineering .

8- Data Structures, Bachelor of Engineering .

9- Advanced Programming, Bachelor of Engineering .

جوایز و افتخارات (6)


1- Dominated Research Grant Award, Urmia University of Technology, Winter 2020.

2- Outstanding Graduate Students Award, Shiraz University, 2015.

3- Top Researcher Award, Research and Entrepreneurship Center, Urmia University of Technology, 2011.

4- Member of Young Iranian Elites Association, 2010.

5- Ranked top 5%, M.Sc. Entrance Exam in Iran, 2004.

6- Ranked top 10%, National Annual University Entrance Exam (NAUEE) in Iran, 2000.

مهارت ها (17)


1- Multi-agent .

2- Python (Programming Language).

3- MATLAB.

4- Transfer Learning.

5- Convolutional Neural Networks (CNN).

6- C++.

7- Machine Vision.

8- Pattern Recognition.

9- Data Mining.

10- Reinforcement Learning.

11- Computer Vision.

12- Classification.

13- Machine Learning.

14- Image Processing.

15- Time Series Analysis.

16- Deep Learning.

17- Data Science.

زبان (4)


1- Azerbaijani. Native or bilingual proficiency.

2- Turkish. Professional working proficiency .

3- Persian. Native or bilingual proficiency .

4- English. Professional working proficiency .