• هاشم کلب خانی

  • استادیار
  • گروه مهندسی برق
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

مقالات ژورنال (43)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • هاشم کلب خانی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1- Ph.D. in Electrical Engineering (Communication Systems) ,Urmia University, Iran, 2017.

2- M.Sc. in Electrical Engineering (Communication Systems) ,Urmia University, Iran, 2012.

3- B.Sc. in Electrical Engineering,Urmia University, Iran, 2010.

مقالات ژورنال (43)


1-Y. Azimi, S. Yousefi, H. Kalbkhani, and T. Kunz, Applications of machine learning in resource management for RAN-slicing in 5G and beyond networks: a survey,IEEE Access, 2022.

2-S. Salimpour, H. Kalbkhani, S. Seyyedi, and V. Solouk, Stockwell transform and semi-supervised feature selection from deep features for classification of BCI signals,Scientific Reports, 2022.

3-P. Dastranj, V. Solouk, and H. Kalbkhani, Energy-efficient deep-predictive airborne base station selection and power allocation for UAV-assisted wireless networks,Computer Communications, 2022.

4-A. Nguyen, V. Gharehbaghi, Y. Yu, R. Perera, J. Brown, C. Nguyen, and H. Kalbkhani, A computationally efficient crack detection approach based on deep learning assisted by Stockwell transform and linear discriminant analysis ,Structures, 2022.

5-M. Abbasi-Verki, S. Yousefi, and H. Kalbkhani, Socially-aware and energy-efficient resource allocation and power control for D2D multicast content distribution ,Journal of Network and Computer Applications , 2022.

6-A. Khazali, M.G. Shayesteh, and H. Kalbkhani, User grouping and power allocation for energy efficiency maximization in mmWave-NOMA heterogeneous networks,Wireless Networks , 2022.

7-F. Ahmadi, M. Pourmahmood Aghababa, and H. Kalbkhani, Identification of chaos in financial time series to forecast nonperforming loan,Mathematical Problems in Engineering, 2022.

8-F. Ahmadi, M. Pourmahmood Aghababa, H. Kalbkhani, Nonlinear regression model based on fractional bee colony algorithm for loan time series,Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST), 2022.

9-N. Moghaddas-Gholian, V. Solouk, and H. Kalbkhani, Relay selection and power allocation for energy-load efficient network-coded cooperative unicast D2D communications,Peer-to-Peer Networking and Applications, 2022.

10-V. Gharehbaghi, H. Kalbkhani, E. Noroozinejad-Farsangi, T. Yang, and S. Mirjalili, A data-driven approach for linear and nonlinear damage detection using variational mode decomposition and GARCH model,Engineering with Computers, 2022.

11-S.H. Mostafavi-Amjad, V. Solouk, and H. Kalbkhani, Energy-efficient user pairing and power allocation for granted uplink-NOMA in UAV communication systems ,Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) , 2021.

12-Y. Azimi, S. Yousefi, H. Kalbkhani, and T. Kunz, Energy-efficient deep reinforcement learning assisted resource allocation for 5G-RAN slicing,IEEE Transactions on Vehicular Technology , 2021.

13-A. Khazali, D. Tarchi, M.G. Shayesteh, H. Kalbkhani, and A. Bozorgchenani, Energy efficient uplink transmission in cooperative mmWave NOMA networks with wireless power transfer,IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2021.

14-V. Gharehbaghi, H. Kalbkhani, E. Noroozinejad, T. Yang, A. Nguyen, S. Mirjalili, and C. Málaga, A novel approach for deterioration and damage identification in building structures based on Stockwell-transform and deep convolutional neural network,Journal of Structural Integrity and Maintenance, 2021.

15-S. Habibi, V. Solouk, and H. Kalbkhani,, Adaptive energy-efficient small cell sleeping and zooming in heterogeneous cellular networks,Telecommunication Systems, 2020.

16-M. Hayati, H. Kalbkhani, and M.G. Shayesteh, Energy-efficient relay selection and power allocation for multi-source multicast network-coded D2D communication,AEU - International Journal of Electronics and Communications, 2020.

17-H. Kalbkhani and M.G. Shayesteh, Relay selection for multi-source network-coded D۲D multicast communications in heterogeneous networks,Wireless Networks, 2020.

18-S. Sobhi, M.G. Shayesteh, and H. Kalbkhani, Energy-efficient power allocation and user selection for mmWave-NOMA transmission in M۲M communications underlaying cellular heterogeneous networks,IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2020.

19-S Sartipi, H Kalbkhani, and M.G. Shayesteh, Diagnosis of schizophrenia from R-fMRI data Using Ripplet transform and OLPP,Multimedia Tools and Applications, 2020.

20-A. Khazali, S-Sobhi-Givi, H. Kalbkhani, and M. G. Shayesteh, Energy-spectral efficient resource allocation and power control in heterogeneous networks with D2D communication,Wireless Networks, 2020.

21-Sh. Sartipi, H.Kalbkhani, P. Ghasemzadeh, and M.G. Shayesteh,, Stockwell transform of time-series of fMRI data for diagnoses of attention deficit hyperactive disorder,Applied Soft Computing, 2020.

22-M. Khosraviyani, H. Kalbkhani, and M.G. Shayesteh, Higher-order statistics for modulation and STBC recognition in MIMO systems,IET Communications, 2019.

23-P. Ghasemzadeh, H. Kalbkhani, Sh. Sartipi, and M.G. Shayesteh, Classification of sleep stages based on LSTAR model,Applied Soft Computing, 2019.

24-Sh. Mamli and H. Kalbkhani, Gray-level co-occurrence matrix of Fourier synchro-squeezed transform for epileptic seizure detection,Biocybernetics and Biomedical Engineering, 2019.

25-P. Ghasemzadeh, H. Kalbkhani, and M. G. Shayesteh, Sleep stages classification from EEG signal based on Stockwell transform,IET Signal Processing, 2018.

26-Y. Aghazadeh, H. Kalbkhani, M. G. Shayesteh, and V. Solouk, Cell selection for load balancing in heterogeneous networks,Wireless Personal Communications, 2018.

27-H. Kalbkhani and M. G. Shayesteh,, Power allocation and relay selection for network-coded D۲D communication underlay heterogeneous cellular networks,Telecommunication Systems, 2018.

28-H. Kalbkhani, S. Jafarpour, M. G. Shayesteh, and V. Solouk, QoS-based multi-criteria handoff algorithm for femto-macro cellular networks,Wireless Personal Communications, 2018.

29-S. Sobhi-Givi, A. Khazali, H. Kalbkhani, M. G. Shayesteh, and V. Solouk,, Joint mode selection and resource allocation in D۲D communication underlaying cellular networks,Telecommunication Systems, 2018.

30-H. Kalbkhani, M. G. Shayesteh, and N. Haghighat, Adaptive LSTAR model for long-range variable bit rate video traffic prediction,IEEE Transactions on Multimedia, 2017.

31-H. Kalbkhani and M. G. Shayesteh, Stockwell transform for epileptic seizure detection from EEG signals,Biomedical Signal Processing and Control, 2017.

32-S. Sobhi-Givi, A. Khazali, H. Kalbkhani, M. G. Shayesteh, and V. Solouk, Resource allocation and power control for underlay device-to-device communication in fractional frequency reuse networks,Telecommunication Systems, 2017.

33-S. Kabiri, H. Kalbkhani, T. Lotfollahzadeh, M. G. Shayesteh, and V. Solouk, Technique for order of preference by similarity to ideal solution based predictive handoff for heterogeneous networks,IET Communications, 2016.

34-T. Lotfollahzadeh, S. Kabiri, H. Kalbkhani, M. G. Shayesteh, Femtocell base station clustering and logistic smooth transition autoregressive-based predicted signal-to-interference-plus-noise ratio for performance improvement of two-tier macro-femtocell networks,IET Signal Processing, 2016.

35-A. Alitaleshi, R. Ghazizadeh, and H. Kalbkhani, Ameliorated resource allocation in two-tier femtocell-macrocell networks with six directional antennas for macrocells,Wireless Personal Communications, 2016.

36-N. Haghighat, H. Kalbkhani, M. G. Shayesteh, and M. Nouri, Variable bit rate video traffic prediction based on kernel least mean square method,IET Image Processing, 2015.

37-H. Kalbkhani, V. Solouk, and M. G. Shayesteh, Resource allocation in integrated femto-macrocell networks based on location awareness,IET Communications, 2015.

38-S. Kabiri, T. Lotfollahzadeh, M. G. Shayesteh, and H. Kalbkhani, Modelling and forecasting signal-to-interference-plus-noise ratio in femtocellular networks using logistic smooth threshold autoregressive model,IET Signal Processing, 2015.

39-H. Kalbkhani, S. Yousefi, and M. G. Shayesteh, Adaptive handover algorithm in heterogeneous femtocellular networks based on received signal strength signal-to-interference-plus-noise ratio prediction,IET Communications, 2014, 8, 3061-3071.

40-H. Kalbkhani, S. Jafarpur, V. Solouk, and M. G. Shayesteh, Interference management and six-sector macrocells for performance improvement in femto-macro cellular networks,Wireless Personal Communications, 2014, 75, 2037-2051.

41-H. Kalbkhani, M. G. Shayesteh, and B. Zali-Vargahan, Robust algorithm for brain magnetic resonance image (MRI) classification based on GARCH variances series ,Biomedical Signal Processing and Control, 2013, 8, 909-919.

42-H. Kalbkhani, M. G. Shayesteh, and S. M. Mousavi, Efficient algorithms for detection of face, eye, and eye state,IET Computer Vision, 2013, 7, 184-200.

43-H. Taghavifar, A. Mardani, H. Karim-Maslak, and H. Kalbkhani, Artificial neural network estimation of wheel rolling resistance in clay load soil,Applied Soft Computing, 2013, 13, 3544-3551.

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)


1-S. Sobhi-Givi, M. G. Shayesteh, H. Kalbkhani, and N. Rajatheva, Resource Allocation and User Association for Load Balancing in NOMA-Based Cellular Heterogeneous Networks,in Proc. of Iran Workshop on Communication and Information Theory (IWCIT), 2020.

2-N. Moghaddas-Goloian, V. Solouk, and H. Kalbkhani, Energy-efficient relay selection for RLNC network coded cooperative D2D communication,in Proc. of IEEE International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation (KBEI), 2019.

3-S. Habibi, V. Solouk, and H. Kalbkhani, Adaptive sleeping technique to improve energy efficiency in ultra-dense heterogeneous networks,in Proc. of IEEE International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation (KBEI), 2019.

4-M. Hayati, H. Kalbkhani, and M. G. Shayesteh, Relay selection for spectral-efficient network-coded multi-source D2D communication,in Proc. of 27th Iranian Conference on Electrical Engineering, 2019.

5-H. Kalbkhani, M.G. Shayesteh, and A. Rashidi, Brain tumor classification from MRI images based on cumulant features,in Proc. of 27th Iranian Conference on Electrical Engineering , 2019.

6-Sh. Satripi, M. G. Shayesteh, and H. Kalbkhani, Diagnosing of autism spectrum disorder based on GARCH variance series for rs-fMRI data,in Proc. of International Symposium on Telecommunication (IST), 2018.

7-M. Hayati, H. Kalbkhani, and M. G. Shayesteh, Spectral-efficient relay selection for multicast network-coded D2D communications,in Proc. of International Conference on Electrical Engineering, 2019.

8-F. Alizadeh, H. Kalbkhani, and M. G. Shayesteh, LSTAR model for sudden cardiac death prediction,in Proc. of International Conference on Electrical Engineering, 2018.

9-A. Vahedi, A. Esmaili, and H. Kalbkhani, Higher-order statistics of Stockwell transform for epileptic seizure detection from EEG signals,in Proc. of International Conference on Electrical Engineering, Tehran, 2018.

10-Sh. Satripi, H. Kalbkhani, and M. G. Shayesteh, Ripplet II transform and higher-order cumulants from R-fMRI data for diagnosis of autism,in Proc. of International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), 2017.

11-M. Khosraviyani, H. Kalbkhani, and M. G. Shayesteh, Digital modulation recognition in MIMO systems based on segmentation of received data,in Proc. of Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2017.

12-S. Sobhi-Givi, A. Khazali, H. Kalbkhani, and M. G. Shayesteh, Resource allocation in heterogeneous networks with D2D communications,in Proc. of International Conference of New Achievements in Electrical and Computer Engineering, 2016.

13-A. Khazali, S. Sobhi-Givi, H. Kalbkhani, and M. G. Shayesteh, Directional antennas and fractional frequency reuse for interference management in heterogeneous networks with D2D communications,in Proc. of International Conference of New Achievements in Electrical and Computer Engineering, 2016.

14-H. Kalbkhani, A. Salimi, and M. G. Shayesteh, Classification of brain MRI using multi-cluster feature selection and KNN classifier,in Proc. of Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2015.

15-B. Mohammad-Jafarzadeh, H. Kalbkhani, and M. G. Shayesteh, Spectral regression discriminant analysis for brain MRI classification,in Proc. of Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2015.

16-M. Tofighi, H. Kalbkhani, M. G. Shayesteh, and M. Ghasemkhani, Robust head pose estimation using Contourlet transform,in Proc. of Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2013.

17-B. Zali, H. Kalbkhani, and M. G. Shayesteh, An efficient algorithm for lip detection in color face images,in Proc. of Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2013.

18-A. Younesi, H. Kalbkhani, and M. G. Shayesteh, Robust head pose estimation using locations of facial components,in Proc. of International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP), 2012.

19-H. Kalbkhani, M. G. Shayesteh, S. Jafarpour, and V. Solouk, Outage probability of femtocells in two-tier networks with 6-sector macrocells,in Proc. of International Symposium on Telecommunication (IST), 2012.

20-S. Jafarpour, V. Solouk, H. Kalbkhani, and M. G. Shayesteh, Interference analysis of femto-macrocell networks in 6-sector macrocell layout,in Proc. of International Symposium on Telecommunication (IST), 2012.

21-H. Kalbkhani and M. Chehel Amirani, An efficient algorithm for lip segmentation in color face images based on local information,in Proc. of Iranian Biennial Broadcast Engineering Conference (IBBEC), 2011.