• زینب حسینی دستگردی

  • استادیار
  • گروه مهندسی شیمی
Email:   
رضا مرادخانی ، زینب حسینی دستگردی، محمد سیروس آذر

بررسی تاثیر درصد وزنی آسفاتین بر خواص کامپوزیت پلی اتیلن-آسفالتین1397, شاننزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران,
---