• زینب حسینی دستگردی

  • استادیار
  • گروه مهندسی شیمی
Email:   
لعیا صمدی،زینب حسینی دستگردی، آرش افغان

تغيير در نقطه‌ي شروع رسوب آسفالتين با استفاده از كامپوزيت كربن نيتريد/تيتانيوم دي اكسيد1400, هفدهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران,
---