• زینب حسینی دستگردی

  • استادیار
  • گروه مهندسی شیمی
Email:   
ساناز محمدنژاد ،فرشاد خیری، محمد سیروس آذر، زینب حسینی دستگردی

سنتز نانوخوشه هاي اكسيدمس/اكسيد روي برپايه فوم مس آب بند با استفاده از روش هاي هيدروترمال وآندايزينگ1398, چهارمين كنفرانس شيمي كاربردي ايران,
---