• زینب حسینی دستگردی

  • استادیار
  • گروه مهندسی شیمی
Email:   

دکتری مهندسی شیمی-نفت1393, دانشگاه صنعتی سهند,
---