• زینب حسینی دستگردی

  • استادیار
  • گروه مهندسی شیمی
Email:   

انتقال حرارت پیشرفته- انتقال جرم پیشرفته- انتقال حرارت 1- انتقال حرارت 2-عملیات واحد 2- مهندسی نفت- فرایندهای پالایش- محاسبات عددی-طراحی دستگاه های انتقال جرم و حرارت- ریاضی در شیمی, ,
---