• سجاد پیربوداقی

  • استادیار
  • گروه عمران
Email:   

کارشناسی، مهندسی عمران - عمران1388, دانشگاه ارومیه,
---