• سجاد پیربوداقی

  • استادیار
  • گروه عمران
Email:   
سجاد پیربوداقی، رضا تاری نژاد، محمد تقی اعلمی

شناسایی آسیب بر مبنای شناسایی سیستم سد بتنی دوقوسی با استفاده از اجزای چسبنده ترک توسعه یافته و تبدیل موجک1395, مجله مهندسی مکانیک مدرس, https://mme.modares.ac.ir/article-15-6197-fa.html [Citation Link]
---