• سجاد پیربوداقی

  • استادیار
  • گروه عمران
Email:   
سجاد پیربوداقی، رضا تاری نژاد، محمد تقی اعلمی

شناسایی دو بعدی ترک خوردگی لرزه ای سد بتنی وزنی بر مبنای روش المان محدود توسعه یافته و تبدیل موجک1395, مجله مهندسی مکانیک مدرس, https://mme.modares.ac.ir/browse.php?a_id=1430&sid=15&slc_lang=fa [Citation Link]
---