• سجاد پیربوداقی

  • استادیار
  • گروه عمران
Email:   
رضا تاری نژاد، سجاد پیربوداقی

تحلیل دینامیکی اندرکنش سد و مخزن به روش اویلر- لاگرانژی با در نظر گرفتن لایه کاملاً سازگار (PML) در مرز انتشاری مخزن1393, نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز, 44(1) پیاپی 74: 13-24 [Citation Link]
---