• سجاد پیربوداقی

  • استادیار
  • گروه عمران
Email:   
حسن زاده، ی.، خلیل زاده، ق. و پیربوداقی، س.

بررسی شرایط رخداد پدیده کاویتاسیون در سرریز سد آغ چای به روش عددی1394, چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه زاهدان، سیستان و بلوچستان,
---