• سجاد پیربوداقی

  • استادیار
  • گروه عمران
Email:   
رضا تاری نژاد، سجاد پیربوداقی

تحلیل اندرکنش دینامیکی سد و مخزن با استفاده از روش اجزاء محدود طیفی1394, دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، دانشگاه تبریز، تبریز,
---