• سجاد پیربوداقی

  • استادیار
  • گروه عمران
Email:   
آشوری، م.، ارجمندی، ح.، پیربوداقی، س.، و قمشی، م.

پیش بینی ارتفاع غوطه وری جریان غلیظ با استفاده از مدل تلاطمیRNG و شبکه های عصبی1394, دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز,
---