• سجاد پیربوداقی

  • استادیار
  • گروه عمران
Email:   
پیربوداقی، س.، تاری نژاد، ر. و اعلمی م. ت

ارزیابی خرابی لرزه ای سد بتنی دوقوسی با استفاده از روش المان محدود توسعه یافته و مدل ترک چسبنده بتن (مطالعه موردی: سد کارون III)1395, پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، قزوین,
---