• سجاد پیربوداقی

  • استادیار
  • گروه عمران
Email:   
سجاد پیربوداقی، مسعود دانش

مدلسازی عددی گسترش ترک دینامیکی سد بتنی وزنی به روش XFEM و جرم افزوده1401, نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران,
---