• علیرضا بهروزسرند

  • دانشیار
  • گروه مهندسی شیمی
Email:   

کارشناسی: مهندسی شیمی (گرایش صنایع پتروشیمی)1382, دانشگاه صنعتی سهند تبریز,
---