• علیرضا بهروزسرند

  • دانشیار
  • گروه مهندسی شیمی
Email:   

کارشناسی ارشد: مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی1385, دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک) ,
---